پاسخ رستم - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   پاسخ رستم   
بعد از آنكه عبدلله خان ازبك به خراسان تاخت روزي در سيستان عبورش بر سر قبر رستم افتادو بطور شماتت اين شعر را خواند
سر از خاك بردار و ايران ببين به كام دليران توران ببين
و گفت ندانم اگر رستم زنده بود چه جوابي به من ميداد. يكي از وزراي وي كه ايراني الاصل بود گفت در امانم اگر جواب رستم را بگويم گفت در اماني وي گفت رستم مگفت،:
چوبيشه تهي ماند از نره شير شفالي به بيشه درآيد دلير

لینک

Jamasp
جستجو در وب