ابن سينا و بوعلي مسگويه - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   ابن سينا و بوعلي مسگويه   
گويند روزي بوعلي به محلس درس ابوعلي مسكويه صاحب كتاب تهذيب الاخلاق از دانشمندان بنام رفت. ابن سينا گستاخانه گردوئي را كه در دست داشت نزد مسكويه انداخت و از او خواست كه مساحت گردو را حساب كند. ابوعلي مسكويه قسمتي از كتاب اخلاق خود را نزد ابن سينا گذاشت و گفت اي حوان تو به اصلاح اخلاق بيشتر نيازمندي تا حساب مساحت گردو.

undefined
لینک

Jamasp
جستجو در وب