سلام اعتقادات مردمان قديم در مورد دين - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   سلام اعتقادات مردمان قديم در مورد دين   
صفات مشترك اديان ابتدائي
شي مقدس : يعني يك نوع عقيده يا احترام مذهبي نسبت به مكاني خاس يا شخص خاص وحود دارد
مانا: به معني نيروي حياتي ديناميزم است مانا يك نيروي روحاني غيبي است كه اعقاد به ان در ميان اقوام بدوي عموميت دارد
سحر، : سحر كاري است كه ادمي ميتواند به وسيله دميدن و تكرار بعضي كلمات قواي فوق لعاده عظيم جهان را به نفع خود قبضه كندسحر سه اسلوب داشت نخست عقيده به فتيش يعني استفاده و استمداد از قوه مخفي و مستور در اشيائ بيجان است دوم شمنيزم كه مفصود از ان تصرف در قواي روحي و غيبي جهان است. سومسحر عوامانه است
تابو: كسي يا چيزي چنان مقدس ميشود كه به او تابو ميگويند
تصفيه و تطهير: تولد مرك ريختن خون تماس با اشخاص تابو همه موجب نجاست و پليدي ميشود و ان شخص بايد تطهير شو د مانند انكه روزه بگيرديا ردرميان آتش بدودو...
آنيميزم؛ اعتقاد به اينكه تمام موجودات اعم از متحرگ يا ساكن مرده يازنده داراي روحي اند كهدر هنگام خواب از انان جداميشو د ودر لحظه مرگ بدن را براي هميشه ترك ميكند
پرستش طبيعتو روح:
گ
قرباني كردن.
احترام به اموات ويا پرستش اجداد
اساطير
توتم پرستي : در اين خصوص بايد گفت كه بشر قديم بين خود وحيوانات اطراف خود داراي احساس قرابت بودمثلا خود را از نسل گرگ و گوزن ميدانستند( مانند مغولها)
)b>
لینک
Jamasp
جستجو در وب