اسامي خدايان روزها در فرهنگ غرب - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   اسامي خدايان روزها در فرهنگ غرب   
1)يكي از خدايان كهنسال در غرب هزاران سال پيش به نام زئو كه با ريشه زئوس خداي يونانيان و ديگر سلاله هاي خدايان نژاد هند و اروپائي از يك ريشه واحد انشقاق يافته اسست و كلمه تيوزدي0روز تيوز: كه اكنون در زبان انگليسي براي سه شنبه مستعمل ا ست از نام همان خداي اخذ شده است . لست خدا در نزد اقوام باستاني اروپا مظهر آسماان درخشان بوده كه بعد به زمين فرود آمده و خداي جنگ شد
2) سرزدي به معناي 5شنبه نام خداي رعد و برق بود كه بعدا به خداي زراعت تبديل يافت صورت او با ريشي قرمز و دستهاي آهن پوش مجسم شده و در اسمان ب رارابه اي سوار است كه دو بز ان را ميكشند
3 ونزدي يا روز چهارشنبه لقب خداي بزر آسسمان است و او پذر كل و خالق است اين خدا از درون قصر خود به سير در عالم و اسمانها مشغول استو در دوش او دو زاغ سياه نشسته اند و جهان ار ديده باني ميكنندنيزه اين خدا به هدف اصابت ميكند او همه چيز را ميبيند و راهنماي دانايان است
4) فرايدي يا روز جمعه نام خداي است كه او را زوجه خداي برق و باران ميدانستند


بعيد نيست كه رضاشاه نام ماههاي سال شمسسي را كه از نام امشاسپندان زرتشتي يا فرشته هاي زرتشتي اقتباس كرده نظر به اين فلسفه داشته باشد
لینک

Jamasp
جستجو در وب