ولادت مولي مبارك - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   ولادت مولي مبارك   
نمي دانم از كحا شروع كنم
فقط چند جمله در خصوص مولي ميگويم و ان اينكه: ابن ابي الحديد معتزلي در مقدمه شرح نهج البلاغه ميگويد كه چه بكويم در وصف انساني كه همه خود را به او منتسب ميكنند. فقها او را اولين فقيه ميدانند عرفا او را اوليين و سرسلسله عرفا ميدانند مفسرين قران او را اولين مفسر ميدانند علماي لغت و نحو او را واضع اين علوم ميدانند شجاعان خود را همانند او و به او منتسب ميكنند ووووووووووووو
ولي آيا به اين فكر كرده ايم كه بجاي اين همه نقل قول فقط و فقط يكي از كمالات او را سر لوحه كار و زندگي خود قرار دهيم البته ان هم كه نميشود ما هم كه فقط شعار ميدهيم
ميگويند كه پيغمبر كه به معراج ميرفت به يگ سر در بزرگي رسيد به جبرئيل فرمود اينجا كجاست گفت اينجا سر در بهشت است و بر سر در ان نوشته است كسي كه به علي عشق ندارد وارد بهشت نمي شود
علي يارت
لینک
Jamasp
جستجو در وب