دكتر زرين كوب - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   دكتر زرين كوب   
خانواده‌اي
مطلب را از روزنامه همشهري گرفته ام‌‏‎ در‏‎ بروجرد‏‎ در‏‎ (‎ش‌‏‎)‎ اسفندسال‌ 1301‏‎ در 27‏‎ زرين‌كوب‏‎ عبدالحسين‌‏‎ استاد‏‎ زنده‌ياد‏‎ اين


طي‌‏‎ لرستان‌‏‎ استان‌‏‎ در‏‎ را‏‎ متوسطه‌‏‎ و‏‎ ابتدايي‌‏‎ دوره‌‏‎. گشود‏‎ جهان‌‏‎ به‌‏‎ چشم‌‏‎ تقوي‌‏‎ و‏‎ زهد‏‎ و‏‎ علم‌‏‎ اهل‌‏‎
شد ، ‏‎ مشغول‌‏‎ حوزوي‌‏‎ علوم‌‏‎ يادگيري‌‏‎ به‌‏‎ "بحرالعلوم‌‏‎" علميه‌‏‎ حوزه‌‏‎ در‏‎ مدرسه‌ ، ‏‎ در‏‎ تحصيل‌‏‎ ضمن‌‏‎ و‏‎ نمود‏‎
لكن‌‏‎ شد‏‎ پذيرفته‌‏‎ نخست‌‏‎ رتبه‌‏‎ حقوق‌با‏‎ دانشكده‌‏‎ در‏‎ دانشگاه‌‏‎ مجدد‏‎ افتتاح‌‏‎ و‏‎ شهريور 1320‏‎ از‏‎ پس‌‏‎
دركسوت‌‏‎ بار‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ زادگاهش‌بازگشت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ نمود‏‎ رها‏‎ تمام‌‏‎ نيمه‌‏‎ را‏‎ درس‌‏‎ پدر‏‎ اصرار‏‎ به‌‏‎ بنا‏‎
تطور‏‎ تاريخ‌‏‎ يا‏‎ شعر‏‎ فلسفه‌‏‎" نام‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ كتابش‌‏‎ اولين‌‏‎ سالها‏‎ همين‌‏‎ در‏‎ پرداخت‌ ، ‏‎ خدمت‌‏‎ به‌‏‎ معلمي‌‏‎
با‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎ ادبيات‌‏‎ رشته‌‏‎ در‏‎ ديگر‏‎ بار‏‎ سال‌ 1324‏‎ در‏‎ و‏‎ رساند‏‎ طبع‌‏‎ به‌‏‎ "شاعري‌‏‎ و‏‎ شعر‏‎
و‏‎ نقدشعر ، تاريخ‌‏‎" موضوع‌‏‎ با‏‎ خود‏‎ دكتري‌‏‎ رساله‌‏‎ از‏‎ سال‌ 1334‏‎ در‏‎ و‏‎ پرداخت‌‏‎ تحصيل‌‏‎ به‌‏‎ اول‌‏‎ رتبه‌‏‎
در‏‎ ممتاز‏‎ استاد‏‎ سپس‌‏‎ و‏‎ دانشيار‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎ سال‌ 1335‏‎ در‏‎ و‏‎ نمود‏‎ دفاع‌‏‎ موفقيت‌‏‎ با‏‎ "آن‌‏‎ اصول‌‏‎
استاد ، ‏‎ خارجي‌‏‎ و‏‎ داخلي‌‏‎ مسافرت‌هاي‌‏‎.‎پرداخت‌‏‎ تدريس‌‏‎ به‌‏‎ كشور‏‎ علمي‌‏‎ مراكز‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ تهران‌‏‎ دانشگاه‌‏‎
مردم‌‏‎ آحاد‏‎ افزونتر‏‎ شناخت‌‏‎ موجب‏‎ متعدد‏‎ سخنراني‌هاي‌‏‎ ايراد‏‎ و‏‎ بين‌المللي‌‏‎ كنگره‌هاي‌‏‎ در‏‎ شركت‌‏‎
عنوان‌‏‎ حدود 34‏‎ تاليف‌‏‎ پويا‏‎ و‏‎ پرتلاش‌‏‎ زندگي‌‏‎ اين‌‏‎ ماحصل‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ ايران‌‏‎ وادبيات‌‏‎ تاريخ‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎
اديان‌‏‎ ادبي‌ ، ‏‎ نقد‏‎ تاريخ‌نگاري‌ ، ‏‎ شيوه‌هاي‌‏‎ اسلام‌ ، ‏‎ تاريخ‌‏‎ ايران‌ ، ‏‎ تاريخ‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ در‏‎ كتاب‏‎
و‏‎ فرانسوي‌‏‎ انگليسي‌ ، ‏‎ زبان‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ علمي‌‏‎ مقالات‌‏‎ توجهي‌‏‎ قابل‌‏‎ وتعداد‏‎ وادبيات‌‏‎ شعر‏‎ واساطير ، ‏‎
است‌ ، از‏‎ رسيده‌‏‎ متعدد‏‎ چاپ‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ ايشان‌‏‎ كتب‏‎ از‏‎ بسياري‌‏‎ است‌‏‎ ذكر‏‎ به‌‏‎ لازم‌‏‎.‎مي‌باشد‏‎ عربي‌‏‎
چون‌‏‎ او‏‎ بود‏‎ وسكون‌‏‎ توقف‌‏‎ عدم‌‏‎ و‏‎ خستگي‌ناپذيري‌‏‎ و‏‎ استقامت‌‏‎ زرين‌كوب‏‎ مرحوم‌‏‎ بارز‏‎ ويژگي‌هاي‌‏‎
دور‏‎ خود‏‎ از‏‎ را‏‎ كتاب‏‎ و‏‎ قلم‌‏‎ جسمي‌ ، ‏‎ ناتواني‌‏‎ و‏‎ سستي‌‏‎ زمان‌‏‎ تا‏‎ و‏‎ نداشت‌‏‎ آرام‌‏‎ دم‌‏‎ يك‌‏‎ مواج‌‏‎ دريايي‌‏‎
:مي‌نويسد‏‎ باره‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ خود‏‎.‎ ننمود‏‎
ياد‏‎ از‏‎ گرم‌‏‎ موسيقي‌‏‎ آن‌‏‎ دنبال‌‏‎ به‌‏‎.‎.‎.‎مدرسه‌‏‎ دردهليز‏‎ همچنان‌‏‎ كه‌‏‎ سال‌‏‎ چهار‏‎ و‏‎ پنجاه‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎"
خوانده‌‏‎ آنچه‌‏‎ در‏‎ و‏‎ گفته‌ام‌‏‎ آنچه‌‏‎ و‏‎ كرده‌‏‎ آنچه‌‏‎ از‏‎ مي‌توانم‌‏‎ مي‌گردم‌ ، ‏‎ گرفتار ، ‏‎ مرغان‌‏‎ رفته‌‏‎
و‏‎ برشمرم‌‏‎ وخرسند‏‎ آسان‌‏‎ دل‌‏‎ با‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ دقيقه‌هاي‌‏‎ و‏‎ لحظه‌ها‏‎ تمام‌‏‎ پاي‌‏‎ رد‏‎ نوشته‌ام‌ ، ‏‎ آنچه‌‏‎ ودر‏‎
(‎‏‏2‏‎)".نيابم‌‏‎ ناخرسند‏‎ و‏‎ پشيمان‌‏‎ هرگز‏‎ را‏‎ خود‏‎ ونوشته‌ام‌‏‎ گفته‌ام‌‏‎ آنچه‌‏‎ از‏‎
معبود‏‎ ديدار‏‎ به‌‏‎ و‏‎ گفت‌‏‎ لبيك‌‏‎ را‏‎ حق‌‏‎ دعوت‌‏‎ بيماري‌‏‎ دوره‌‏‎ يك‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ شهريور 1378‏‎ در 24‏‎ عاقبت‌‏‎ وي‌‏‎
.باد‏‎ متعالي‌‏‎ بلندش‌‏‎ روح‌‏‎ و‏‎ شاد‏‎ روانش‌‏‎ شتافت‌‏‎
(نوين‌‏‎)‎تحليلي‌‏‎ تاريخ‌نگاري‌‏‎
در‏‎.‎بود‏‎ ومسموعات‌‏‎ شفاهي‌‏‎ اقوال‌‏‎ و‏‎ روايات‌‏‎ نقل‌‏‎ عموما‏‎ تاريخ‌نگاري‌‏‎ قديمي‌‏‎ و‏‎ كهن‌‏‎ روش‌هاي‌‏‎
به‌‏‎ و‏‎ مي‌نمود‏‎ بسنده‌‏‎ ماخذ‏‎ و‏‎ منبع‌‏‎ ذكر‏‎ بدون‌‏‎ تاريخ‌‏‎ نگارش‌‏‎ به‌‏‎ منحصرا‏‎ مورخ‌‏‎ روش‌ها‏‎ اين‌گونه‌‏‎
حالت‌‏‎ بيشتر‏‎ تاريخي‌‏‎ وقايع‌‏‎ نقل‌‏‎ مي‌رسيد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎ حوادث‌‏‎ ريشه‌يابي‌‏‎ يا‏‎ و‏‎ پيگيري‌‏‎ عدم‌‏‎ دليل‌‏‎
انگيزه‌هاي‌شخصي‌‏‎ ديگر‏‎ و‏‎ قهرمان‌پروري‌‏‎ حاكميت‌ها ، ‏‎ به‌‏‎ بخشيدن‌‏‎ مشروعيت‌‏‎ كننده‌ ، ‏‎ سرگرم‌‏‎
علوم‌‏‎ علوم‌ ، ‏‎ در‏‎ روش‌شناسي‌‏‎ از‏‎ بهره‌گيري‌‏‎ و‏‎ تقسيم‌بندي‌‏‎ ارائه‌‏‎ و‏‎ علوم‌‏‎ در‏‎ تحول‌‏‎.‎است‌‏‎ داشته‌‏‎
كارگيري‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ پوزيتويستي‌‏‎ افكار‏‎ نفوذ‏‎.كرد‏‎ تقسيم‌‏‎ متعددي‌‏‎ حوزه‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ هم‌‏‎ را‏‎ انساني‌‏‎
آن‌‏‎ شاخه‌‏‎ و‏‎ انساني‌‏‎ علوم‌‏‎ جمله‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ علوم‌‏‎ همه‌‏‎ بر‏‎ وذهن‌باوري‌ ، ‏‎ خيالبافي‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ واقع‌گرايي‌‏‎
و‏‎ رويدادها‏‎ وتحليل‌‏‎ تبيين‌‏‎ از‏‎ همواره‌‏‎ تاريخ‌‏‎ كه‌‏‎ دليل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎.‎بود‏‎ تاثيرگذار‏‎ تاريخ‌ ، ‏‎
ايران‌‏‎ تاريخ‌‏‎" نگارش‌‏‎ با‏‎"پيرنيا‏‎ مشيرالدوله‌‏‎"بار‏‎ اولين‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎.‎داشت‌‏‎ فاصله‌‏‎ ماخذگرايي‌‏‎
اقبال‌ ، ‏‎ عباس‌‏‎ وي‌‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ گذاشت‌ ، ‏‎ راه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ قدم‌‏‎ جديدبود‏‎ شيوه‌هاي‌‏‎ از‏‎ متاثر‏‎ كه‌‏‎ "باستان‌‏‎
بادوره‌اي‌‏‎ همزمان‌‏‎ اين‌‏‎.‎شدند‏‎ سهيم‌‏‎ وتحول‌‏‎ تغيير‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎.‎.‎و‏‎ بهار‏‎ مينوي‌ ، ملك‌الشعراي‌‏‎ مجتبي‌‏‎
روشنگري‌‏‎ عصر‏‎ از‏‎ گذر‏‎ از‏‎ پس‌‏‎ اروپائيان‌‏‎.برمي‌داشت‌‏‎ طريق‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ بلندي‌‏‎ گام‌هاي‌‏‎ اروپا‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎
نوزدهم‌‏‎ قرن‌‏‎ كه‌‏‎ طوري‌‏‎ به‌‏‎.آوردند‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ دگرگوني‌‏‎ هم‌‏‎ فرهنگي‌‏‎ و‏‎ تاريخي‌‏‎ ادبي‌ ، ‏‎ عرصه‌هاي‌‏‎ در‏‎
"تاريخ‌‏‎ قرن‌‏‎"مي‌دادند‏‎ نشان‌‏‎ تاريخ‌‏‎ به‌‏‎ آلمان‌‏‎ و‏‎ فرانسه‌‏‎ كه‌‏‎ زيادي‌‏‎ توجه‌‏‎ علت‌‏‎ به‌‏‎ اروپا‏‎ در‏‎ را‏‎
....و‏‎ رنان‌‏‎ ارنست‌‏‎ توكوويل‌ ، ‏‎ دو‏‎ الكسي‌‏‎ فرانسواگيزو ، ‏‎ رائكه‌ ، ‏‎ فون‌‏‎ شيللر ، ‏‎ فريدريش‌‏‎.‎خوانده‌اند‏‎
تدريج‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ داشتند‏‎ عمده‌اي‌‏‎ سهم‌‏‎ نگري‌‏‎ تاريخ‌‏‎ دگرگوني‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ بودند‏‎ انديشمنداني‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎
تحليلي‌‏‎ تاريخ‌نگاري‌‏‎.‎گشت‌‏‎ تكراري‌‏‎ و‏‎ نقلي‌‏‎ نگاري‌‏‎ تاريخ‌‏‎ جايگزين‌‏‎ تحليلي‌‏‎ تاريخ‌نگاري‌‏‎ نوعي‌‏‎
مسايل‌‏‎ آناليز‏‎ و‏‎ تحليل‌‏‎ به‌‏‎ پيداست‌‏‎ نامش‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ همانگونه‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ فرانسه‌‏‎ آنال‌‏‎ مكتب‏‎ از‏‎ برگرفته‌‏‎
و‏‎ جامعه‌شناسي‌‏‎ روانشناسي‌ ، اقتصاد ، ‏‎ مانند‏‎ علوم‌‏‎ ديگر‏‎ با‏‎ را‏‎ تاريخ‌‏‎ مكتب‏‎ اين‌‏‎ در‏‎.‎داشت‌‏‎ توجه‌‏‎
به‌‏‎ زماني‌‏‎ كه‌‏‎ را‏‎ تاريخ‌‏‎ ترتيب‏‎ بدين‌‏‎.‎مي‌دادند‏‎ قرار‏‎ بررسي‌‏‎ و‏‎ وموردتحليل‌‏‎ مي‌آميختند‏‎ جغرافيا‏‎
برخوردار‏‎ علمي‌‏‎ رشته‌‏‎ يك‌‏‎ مزاياي‌‏‎ از‏‎ نمي‌آوردند‏‎ حساب‏‎ به‌‏‎ عينيت‌پذيري‌ ، علم‌‏‎ و‏‎ قطعيت‌‏‎ عدم‌‏‎ دليل‌‏‎
.نمودند‏‎
يافته‌‏‎ ادامه‌‏‎ كماكان‌‏‎ هم‌‏‎ معاصر‏‎ تادوره‌‏‎ كه‌‏‎ بوده‌‏‎ نقلي‌‏‎ صورت‌‏‎ به‌‏‎ نوعا‏‎ تاريخ‌نگاري‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎
تاريخ‌‏‎"عناوين‌‏‎ با‏‎ اثر‏‎ دو‏‎ تحرير‏‎ با‏‎ "فراي‌‏‎ ريچارد‏‎" و‏‎ "گيرشمن‌‏‎ رومن‌‏‎"غربي‌‏‎ مولفين‌‏‎ بين‌‏‎ در‏‎.‎است‌‏‎
جايگاه‌‏‎ هنر‏‎ و‏‎ باستان‌شناسي‌‏‎ علم‌‏‎ بر‏‎ احاطه‌‏‎ با‏‎ "ايران‌‏‎ باستاني‌‏‎ ميراث‌‏‎"و‏‎ "اسلام‌‏‎ از‏‎ قبل‌‏‎ ايران‌‏‎
بخش‌هااز‏‎ از‏‎ بعضي‌‏‎ در‏‎ اگرچه‌‏‎ ;آورده‌اند‏‎ وجود‏‎ به‌‏‎ ايران‌‏‎ نوين‌‏‎ تاريخ‌نگاري‌‏‎ در‏‎ را‏‎ جديدي‌‏‎
.مي‌آيند‏‎ حساب‏‎ به‌‏‎ ارزشي‌‏‎ با‏‎ آثار‏‎ نگارش‌‏‎ زمان‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ با‏‎ لكن‌‏‎ اند‏‎ غربي‌بهره‌برده‌‏‎ تعصبات‌‏‎
تحليل‌‏‎ و‏‎ تحقيق‌‏‎ به‌‏‎ جديد‏‎ شيوه‌‏‎ با‏‎ بود‏‎ مانوس‌‏‎ كهن‌‏‎ تاريخ‌‏‎ با‏‎ كه‌‏‎ زرين‌كوب‏‎ دكتر‏‎ فضايي‌‏‎ چنين‌‏‎ در‏‎
ساله‌‏‎ دو‏‎ حضور‏‎.گماشت‌‏‎ همت‌‏‎ زمينه‌‏‎ اين‌‏‎ شاگرداني‌در‏‎ تربيت‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ نمود‏‎ اقدام‌‏‎ ايران‌‏‎ تاريخ‌‏‎
مختلف‌‏‎ زمينه‌هاي‌‏‎ در‏‎ متعدد‏‎ دروس‌‏‎ ارائه‌‏‎ و‏‎ پرينستون‌‏‎ و‏‎ كاليفرنيا‏‎ دانشگاه‌هاي‌‏‎ در‏‎ استاد‏‎
ايران‌ ، ‏‎ مردم‌‏‎ اسلام‌ ، تاريخ‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ ايران‌‏‎ تاريخ‌‏‎"جمله‌‏‎ از‏‎ راستا‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ آثاري‌‏‎ وتاليف‌‏‎ تاريخي‌‏‎
دگرگوني‌‏‎ و‏‎ تحول‌‏‎ موجب‏‎ "..و‏‎ ترازو‏‎ در‏‎ تاريخ‌‏‎ سكوت‌ ، ‏‎ قرن‌‏‎ دو‏‎ اسلام‌ ، ‏‎ كارنامه‌‏‎ اسلام‌ ، ‏‎ بامداد‏‎
از‏‎ اجتناب‏‎ و‏‎ گزيدن‌‏‎ دوري‌‏‎ جهت‌‏‎ را‏‎ جديدي‌‏‎ دريچه‌‏‎ و‏‎ گشت‌‏‎ ايران‌‏‎ در‏‎ تاريخ‌نگاري‌‏‎ وشيوه‌‏‎ سبك‌‏‎ در‏‎
.گشود‏‎ تكراري‌‏‎ ونقل‌هاي‌‏‎ يكنواختي‌‏‎
را‏‎ او‏‎ كنجكاوي‌‏‎ حس‌‏‎ آنكه‌‏‎ بر‏‎ علاوه‌‏‎ و‏‎ مي‌كند‏‎ سير‏‎ بشر‏‎ تكامل‌‏‎ مسير‏‎ در‏‎ تاريخ‌‏‎":‎استاد‏‎ نظر‏‎ به‌‏‎
".مي‌نمايد‏‎ هدايت‌‏‎ را‏‎ وي‌‏‎ دارد‏‎ تعلق‌‏‎ وآينده‌‏‎ حاضر‏‎ وضع‌‏‎ به‌‏‎ آنچه‌‏‎ به‌‏‎ نسبت‌‏‎ مي‌كند‏‎ ارضا‏‎
به‌‏‎ اهميت‌‏‎ با‏‎ كتاب‏‎ يك‌‏‎ در‏‎ عمدتا‏‎ تاريخ‌‏‎ نظري‌‏‎ مباحث‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ استاد‏‎ بررسي‌هاي‌‏‎ و‏‎ مطالعات‌‏‎
انديشه‌‏‎" به‌‏‎ كتاب ، ‏‎ دهم‌‏‎ فصل‌‏‎است‌‏‎ يافته‌‏‎ انعكاس‌‏‎ تاريخي‌‏‎ مقاله‌‏‎ چند‏‎ و‏‎ "ترازو‏‎ در‏‎ تاريخ‌‏‎"نام‌‏‎
وشوق‌‏‎ شور‏‎ آنچه‌‏‎":مي‌نگارد‏‎ چنين‌‏‎ استاد‏‎ رابطه‌‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ يافته‌‏‎ اختصاص‌‏‎ "تاريخ‌نگري‌‏‎
منشاء‏‎ هست‌ ، ‏‎ نيز‏‎ آينده‌‏‎ هدف‌‏‎ و‏‎ معني‌‏‎ نيست‌‏‎ گذشته‌‏‎ شناخت‌‏‎ تنها‏‎ مي‌كند‏‎ طلب‏‎ ازتاريخ‌‏‎ امروز‏‎ عامه‌ ، ‏‎
انسان‌ها‏‎ كه‌‏‎ كند‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ بايد‏‎ مخصوصا‏‎ مورخ‌‏‎ باشد‏‎ چه‌‏‎ هر‏‎ تاريخ‌‏‎ به‌‏‎ انسان‌‏‎ توجه‌‏‎
سوي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ امروز‏‎ انسان‌‏‎ روح‌‏‎ آنچه‌‏‎ حال‌‏‎ هر‏‎ در‏‎ مرده‌اند ، ‏‎ چطور‏‎ كه‌‏‎ اين‌‏‎ نه‌‏‎ زيسته‌اند‏‎ چطور‏‎
در‏‎ دغدغه‌‏‎ و‏‎ زمان‌‏‎ مفهوم‌‏‎ درك‌‏‎ به‌‏‎ علاقه‌‏‎ نيست‌‏‎ گذشته‌ها‏‎ رستاخيز‏‎ انديشه‌‏‎ ديگر‏‎ مي‌كشاند ، ‏‎ تاريخ‌‏‎
ما‏‎ زمان‌‏‎ واقعيات‌‏‎ شناسندگان‌‏‎ بهترين‌‏‎ از‏‎ "تيبورمند‏‎"كه‌‏‎ نيست‌‏‎ عبث‌‏‎ است‌ ، ‏‎ انساني‌‏‎ سرنوشت‌‏‎ باب‏‎
ديروز‏‎ حديث‌‏‎ تنها‏‎ ديگر‏‎ امروز‏‎ تاريخ‌‏‎ زيرا‏‎ "فردا‏‎ تاريخ‌‏‎ به‌‏‎ نگاههايي‌‏‎" عنوان‌‏‎ تحت‌‏‎ نوشت‌‏‎ كتابي‌‏‎
سابقه‌‏‎ و‏‎ قدمت‌‏‎ به‌‏‎ عمري‌‏‎ تاريخ‌نگاري‌‏‎ موضوع‌‏‎.‎"فردا‏‎ حديث‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ استمرار‏‎ و‏‎ دوام‌‏‎ حديث‌‏‎ نيست‌ ، ‏‎
كه‌‏‎ مي‌نمائيم‌‏‎ برخورد‏‎ الواحي‌‏‎ و‏‎ كتيبه‌ها‏‎ به‌‏‎ باستاني‌‏‎ اقوام‌‏‎ ميان‌‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ دارد ، ‏‎ تاريخ‌‏‎
مانند‏‎ هم‌‏‎ تاريخ‌نگاري‌‏‎ بنابراين‌‏‎.دربردارند‏‎ را‏‎ تاريخ‌‏‎ حساس‌‏‎ و‏‎ مهم‌‏‎ لحظات‌‏‎ از‏‎ نشانه‌هايي‌‏‎
سلطنتي‌ ، ‏‎ فرمايشي‌ ، ‏‎ مختلف‌‏‎ صورت‌هاي‌‏‎ به‌‏‎ و‏‎ نموده‌‏‎ عبور‏‎ بسياري‌‏‎ ونشيبهاي‌‏‎ فراز‏‎ از‏‎ تاريخ‌‏‎
گذشته‌‏‎ از‏‎ پندآموزي‌‏‎ و‏‎ "عبرت‌انگيزي‌‏‎" ويژگي‌‏‎ ليكن‌‏‎ است‌‏‎ شده‌‏‎ آشكار‏‎ آن‌‏‎ نظاير‏‎ و‏‎ سلسله‌اي‌‏‎
به‌‏‎ تاريخ‌نگاري‌‏‎ از‏‎ استنتاج‌‏‎ اين‌‏‎ زرين‌كوب‏‎ دكتر‏‎ نظر‏‎ از‏‎ و‏‎ است‌‏‎ مشترك‌‏‎ آنها‏‎ تمامي‌‏‎ در‏‎ تقريبا‏‎
.دارد‏‎ يكنواخت‌‏‎ حالتي‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ كافي‌‏‎ عنوان‌‏‎ هيچ‌‏‎
علوم‌‏‎ ديگر‏‎ با‏‎ تاريخ‌‏‎ ارتباط‏‎ حلقه‌‏‎ ظريف‌ترين‌‏‎ از‏‎ همواره‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ مورخاني‌‏‎ معدود‏‎ از‏‎ وي‌‏‎
نتيجه‌گيري‌‏‎ آثارش‌‏‎ در‏‎ نوعا‏‎نمي‌كند‏‎ نفي‌‏‎ را‏‎ تاريخ‌‏‎ بودن‌‏‎ علمي‌‏‎ امكان‌‏‎ و‏‎ نموده‌‏‎ بهره‌گيري‌‏‎
ابراز‏‎ وقايع‌‏‎ با‏‎ ارتباط‏‎ در‏‎ را‏‎ روشني‌‏‎ و‏‎ صريح‌‏‎ ونظر‏‎ مي‌گذارد‏‎ خواننده‌‏‎ عهده‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ نهايي‌‏‎
وادار‏‎ تفكر‏‎ به‌‏‎ يكنواخت‌ ، ‏‎ مطالب‏‎ سري‌‏‎ يك‌‏‎ مطالعه‌‏‎ جاي‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ خواننده‌‏‎ بنابراين‌‏‎.‎نمي‌نمايد‏‎
.مي‌نمايد‏‎
منابع‌ ، ‏‎ تنوع‌‏‎ وادبيات‌ ، ‏‎ اساطير‏‎ به‌‏‎ خاص‌‏‎ توجه‌‏‎ دوستي‌ ، ‏‎ انسان‌‏‎ سليسي‌ ، ‏‎ و‏‎ رواني‌‏‎ بودن‌ ، ‏‎ اجمالي‌‏‎
فلسفي‌ ، ‏‎ ديدگاههاي‌‏‎ دارابودن‌‏‎ انتقادي‌ ، ‏‎ تفكر‏‎ از‏‎ برخورداري‌‏‎ سطحي‌ ، ‏‎ تاريخ‌نگاري‌‏‎ از‏‎ پرهيز‏‎
توپولوژي‌‏‎ از‏‎ بهره‌گيري‌‏‎ و‏‎ مطالب‏‎ بودن‌‏‎ روز‏‎ به‌‏‎ علوم‌ ، ‏‎ ديگر‏‎ با‏‎ تاريخ‌‏‎ تلفيق‌‏‎
.است‌‏‎ استاد‏‎ نگاري‌‏‎ تاريخ‌‏‎ سبك‌هاي‌‏‎ از‏‎ (وحوادث‌‏‎ وقايع‌‏‎ مكان‌شناسي‌‏‎)‎تاريخي‌‏‎
نوين‌‏‎ تاريخ‌نگاري‌‏‎ در‏‎ جغرافيا‏‎ جايگاه‌‏‎
آن‌‏‎ و‏‎ بود‏‎ معتقد‏‎ سندشناسي‌‏‎ و‏‎ تحقيق‌‏‎ به‌‏‎ تاريخي‌‏‎ اسناد‏‎ جمع‌آوري‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ زرين‌كوب‏‎ استاد‏‎
فكري‌‏‎ گرايش‌هاي‌‏‎ از‏‎ اطلاع‌‏‎ و‏‎ سند‏‎ نويسنده‌‏‎ شناسايي‌‏‎.‎مي‌نمود‏‎ ذكر‏‎ تحقيق‌‏‎ جهت‌‏‎ گام‌‏‎ اولين‌‏‎ را‏‎
كه‌‏‎ كم‌غرضي‌‏‎ و‏‎ سادگي‌‏‎" كه‌‏‎ داشت‌‏‎ اعتقاد‏‎ هم‌‏‎ اروپايي‌‏‎ باسياحان‌‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ مي‌دانست‌ ، ‏‎ مهم‌‏‎ را‏‎ وي‌‏‎
عصر‏‎ در‏‎ اروپايي‌‏‎ سفرنامه‌هاي‌‏‎ در‏‎ هست‌‏‎ آن‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ و‏‎ قبل‌‏‎ صفويه‌‏‎ تجار‏‎ و‏‎ سياحان‌‏‎ آثار‏‎ در‏‎ حدي‌‏‎ تا‏‎
(‎‏‏3‏‎)".باشد‏‎ داشته‌‏‎ توجه‌‏‎ خاص‌‏‎ نكته‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ بايد‏‎ ماخذ‏‎ اين‌‏‎ از‏‎ استفاده‌‏‎ در‏‎ مورخ‌‏‎ و‏‎ نيست‌‏‎ قاجار‏‎
وگرفتار‏‎ انسانيت‌‏‎ وحدت‌‏‎ تصوري‌از‏‎ هرگونه‌‏‎ نداشتن‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ اروپا‏‎ تاريخ‌نگاري‌‏‎ كلي‌‏‎ طور‏‎ به‌‏‎
:مي‌نويسد‏‎ و‏‎ مي‌دهد‏‎ قرار‏‎ ملامت‌‏‎ مورد‏‎ تعصبات‌وتبعيضات‌‏‎ تنگ‌‏‎ دردايره‌‏‎ شدن‌‏‎
برتر ، ‏‎ مرد‏‎ روياي‌‏‎ به‌‏‎ نيچه‌‏‎ و‏‎ رسيد‏‎ نژادها‏‎ نابرابري‌‏‎ به‌‏‎ دوگوبينو‏‎ كنت‌‏‎ كه‌‏‎ بود‏‎ ميراث‌‏‎ همين‌‏‎ از‏‎"
در‏‎ است‌‏‎ ممكن‌‏‎ به‌ندرت‌‏‎ غرب‏‎ با‏‎ شرق‌‏‎ برخورد‏‎ در‏‎ قضاوت‌‏‎ هنگام‌‏‎ اروپايي‌‏‎ مورخ‌‏‎ يك‌‏‎ براي‌‏‎ هم‌‏‎ هنوز‏‎
(‎‏‏4‏‎)".بماند‏‎ خالي‌‏‎ ونژادي‌‏‎ قومي‌‏‎ تعصب‏‎ از‏‎ كلي‌‏‎ به‌‏‎ وجدان‌‏‎ اعماق‌‏‎
و‏‎ شفاهي‌‏‎ و‏‎ كتبي‌‏‎ روايات‌‏‎ از‏‎ بااستفاده‌‏‎ "اسلام‌‏‎ از‏‎ بعد‏‎ ايران‌‏‎ تاريخ‌‏‎"كتاب‏‎ در‏‎ زرين‌كوب‏‎ دكتر‏‎
و‏‎ تبيين‌‏‎ با‏‎ همراه‌‏‎ را‏‎ حوادث‌‏‎ وقوع‌‏‎ يابي‌‏‎ علت‌‏‎ و‏‎ حوادث‌‏‎ وقوع‌‏‎ جغرافياي‌‏‎ به‌‏‎ توجه‌‏‎ وماخذ‏‎ اسناد‏‎
(_ه‏‎ متوفي‌ 345‏‎)مسعودي‌‏‎ حسين‌‏‎ علي‌بن‌‏‎ ابوالحسن‌‏‎ مثال‌‏‎ عنوان‌‏‎ به‌‏‎.‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ قرار‏‎ نظر‏‎ مورد‏‎ تحليل‌‏‎
از‏‎ گذشتگان‌و‏‎ با‏‎ ‎‏‏، متفاوت‌‏‎ نموده‌‏‎ توجه‌‏‎ حوادث‌‏‎ جغرافياي‌‏‎ به‌‏‎ آثارش‌‏‎ در‏‎ اينكه‌‏‎ دليل‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎
.مي‌داند‏‎ برخوردار‏‎ خاصي‌‏‎ امتياز‏‎
ويژه‌اي‌‏‎ اهميت‌‏‎ زرين‌كوب‏‎ نظردكتر‏‎ از‏‎ وتاريخ‌نگاري‌‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎ (‎مكان‌شناسي‌‏‎) تاريخي‌‏‎ توپولوژي‌‏‎
به‌‏‎ اعراب‏‎ حمله‌‏‎ آغازين‌‏‎ نقطه‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ كه‌‏‎ زماني‌‏‎ استاد‏‎"ايران‌‏‎ تاريخ‌‏‎" مقاله‌‏‎ در‏‎دارد‏‎
منطقه‌‏‎ دو‏‎ جغرافياي‌‏‎ بايد‏‎ ابتدا‏‎ است‌‏‎ معتقد‏‎ مي‌نويسد‏‎"تابصره‌‏‎ حيره‌‏‎ از‏‎"عنوان‌‏‎ تحت‌‏‎ ايران‌‏‎
قرار‏‎ بررسي‌‏‎ مورد‏‎ (قادسيه‌‏‎ جنگ‌‏‎ وقوع‌‏‎ محل‌‏‎)‎بصره‌‏‎ و‏‎ (‎ايران‌‏‎ به‌‏‎ اعراب‏‎ حمله‌‏‎ آغازين‌‏‎ نقطه‌‏‎)‎ حيره‌‏‎
.شود‏‎ راهنمايي‌‏‎ قضايا‏‎ عمق‌‏‎ به‌‏‎ تاريخي‌‏‎ توپولوژي‌‏‎ طريق‌‏‎ از‏‎ خواننده‌‏‎ تا‏‎ گيرد‏‎
جهات‌‏‎ و‏‎ منبع‌‏‎ هر‏‎ محتوايي‌‏‎ بررسي‌‏‎ به‌‏‎ تاريخي‌‏‎ منابع‌‏‎ موضوعي‌‏‎ تقسيم‌بندي‌‏‎ ضمن‌‏‎ زرين‌كوب‏‎ دكتر‏‎
نظر‏‎ از‏‎ ديگري‌كه‌‏‎ منابع‌‏‎ با‏‎ را‏‎ آن‌‏‎ كه‌‏‎ مي‌كند‏‎ سعي‌‏‎ حال‌‏‎ عين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ مي‌پردازد‏‎ نيز‏‎ آن‌‏‎ اهميت‌‏‎
اهميت‌‏‎ حائز‏‎ حوادث‌‏‎ دقيق‌‏‎ و‏‎ درست‌‏‎ نقل‌‏‎ در‏‎ استاد‏‎ توجه‌‏‎.‎نمايد‏‎ مقايسه‌‏‎ هستند‏‎ مشترك‌‏‎ موضوعي‌‏‎
وي‌‏‎ كه‌‏‎ دليل‌‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ مي‌نمايد‏‎ ياد‏‎ بيهقي‌‏‎ تاريخ‌‏‎ در‏‎ بيهقي‌‏‎ ابوالفضل‌‏‎ از‏‎ كه‌‏‎ طوري‌‏‎ به‌‏‎ مي‌باشد ، ‏‎
توجه‌‏‎ روز‏‎ از‏‎ اوقاتي‌‏‎ و‏‎ هفته‌‏‎ ايام‌‏‎ بسياري‌‏‎ موارد‏‎ در‏‎ حتي‌‏‎ و‏‎ روزحوادث‌‏‎ و‏‎ ماه‌‏‎ و‏‎ سال‌‏‎ نقل‌‏‎ با‏‎
دكتر‏‎ نقادانه‌‏‎ ديد‏‎.مي‌نمايد‏‎ جلب‏‎ حوادث‌‏‎ دقيق‌‏‎ و‏‎ درست‌‏‎ نقل‌‏‎ در‏‎ وي‌‏‎ حساسيت‌‏‎ رابه‌‏‎ خواننده‌‏‎
اگرنه‌‏‎ را‏‎ استاد‏‎ مي‌توان‌‏‎ و‏‎ است‌‏‎ تامل‌‏‎ خور‏‎ در‏‎ ايشان‌‏‎ از‏‎ مانده‌‏‎ جا‏‎ به‌‏‎ آثار‏‎ در‏‎ زرين‌كوب‏‎
صورت‌‏‎ به‌‏‎ را‏‎ ادبي‌‏‎ متون‌‏‎ در‏‎ نقادي‌‏‎ و‏‎ نقد‏‎ كه‌‏‎ برشمرد‏‎ اساتيدي‌‏‎ نخستين‌‏‎ جمله‌‏‎ از‏‎ ليكن‌‏‎ نخستين‌‏‎
از‏‎ بعد‏‎ ايران‌‏‎ تاريخ‌‏‎ باب‏‎ در‏‎ بررسي‌‏‎ نقدو‏‎" كتاب‏‎ در‏‎ و‏‎ نمود‏‎ مطرح‌‏‎ علمي‌‏‎ جامعه‌‏‎ در‏‎ ويژه‌ ، ‏‎ موضوعي‌‏‎
معرفي‌‏‎ نقادانه‌اي‌‏‎ ديد‏‎ با‏‎ ايران‌‏‎ تاريخ‌‏‎ با‏‎ رابطه‌‏‎ در‏‎ را‏‎ غيرمشهور‏‎ و‏‎ مشهور‏‎ منابع‌‏‎ "اسلام‌‏‎
.مي‌نمايد‏‎
طاهري‌‏‎ معصومه‌‏‎
لینک
Jamasp
جستجو در وب