مرک در ميان قرقيزها - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   مرک در ميان قرقيزها   
داشتم ميگفتم < قرقيزهای شمالی وقتی که با فوت کسان و اقربای خود مواجه می شوند واکنشهای متفاوتی بروز ميدهند بدين معنی که همانند دوران قبيلگی با بر افراشتن يک يورت يا آلاچيق در وسط ميدان جسد فرد مرده را که در ميان نمد و لحاف به سختی پيچيده شده است رابه مدت سه شبانه روز در داخل يورت خود نگهداری ميکنند در اين سه روز انها منتظر ند که شايد روح مرده دوباره پشيمان شده و به دنيا بازگردد که معمولا باز نميگردد. انها در اين سه روز برای آرامش روح مرده خود به نوشيدن انواع مسکرات خصوصا مسکرات قرقيزی اقدام ميکنند.
به نظر انها نوشيدن اين مسکرات باعث آرامش روح ميت ميشود و ميت در ان دنيا به راحتی می تواند سير کند
يکی ديگر از عقايد قرقيزيها در اين ميان اعتقاد به تناسخ است انان معتقدند که روح مرده در ادوار زمان می تواند در اجسام مختلفی حلول نمايد بعنوان نمونه ميتواند يک زمان بصورت ايرانی باشد يک زمان اروبائی وووو
انچه که در اين ميان برجسته می نمايد اعتقاد به اديان پيش از اسلام قرقيزها و اديان قبيلگی و ناشناخته ميباشد که عمده تر ی ن انا اعتقاد به اديان شامانی است
منتظر نظرات شما هستيم
لینک
Jamasp
جستجو در وب