مرگ ابوذر زمان - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   مرگ ابوذر زمان   
سلام بر ابوذر رمان
مرديي از سلاله انبيا و اوليا
طالقاني پاك مرد و هرگز گرد سياست زدگي و زخارف دنيوي نگشت
به روانش درود ميفرسيتم و راهش را كه راه اخلاق در سياسسي است ادامه خواهيم داد
undefined

لینک

Jamasp
جستجو در وب