دين در قرقيزستان - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   دين در قرقيزستان   
نمي خاستم به اين زودي در خصوص دين در قرقيزستتان حرف بزنم زيرا اين مباحث براي آينده است ولي بخاطر مصادف شدن اين ايام با مبعث فقط اشاره اي به اين موضوع ان هم بطور مختصر ميكنم.تصور افراد ديندار در سرزمينيكه دين در طول 70 سالغريب بوده و مردم اين نواحي در يان ساليان دراز در معرض تبليغات بيدينني بودند بسيار سخت است . آنها بنوعي خود را مسلمان اعتقادي ميدانند و عنوان مي كنند كه عليرعم اين تبليغات ما اعتقاد خود را از دست نداده ايم و هنوز خود را مسلمان معرفي ميكنند اما دين اغلب مردم اين سامان اسلام حنفي است مردم قرقيز كه 60 درصد مردم اين سرزمين را تشكيل ميدهندهمه مسلمان حنفي اند ولي در دين خود مصمم نبوده و نسبت به اجراي شعائر الهي مانند نماز و روزه بيتفاوت اند - همان اتفاقي كه در ايران افتاده است.- اما مردم ديگر كه در اين سرزمين هستند مانندتاجيكها ايغورها و ازبك ها نسبتا متشرع تر بوده و اعمال مذهبي خود را انجام ميدهند وانها نيز مسلمن حنفياند. مهمترين مسئله اي كهدر دين داري اين اقوام مشاهده ميشود ولي هم اكنون با شيوع وهابيت ان خصوصيت قديم خود را از دست داده است تساهل و تسامح آنان نسبت به اديان وفرق ديگر اسلامي است در اين مناطق اختلافات شيعه سني كمتر وجود داشته است . هرجند نبايد انكار كرد كه در اين مناطق شيعه اي وجود نداشته است ولي به راحتي ميتوان محبت اين اقوام را به اهل بيت مشاهده كرد در ن
در نوشته هاي بعدي مشروح تر ميپردازم
منتظر انتقادات و پيشنهادات شما هستم
لینک
Jamasp
جستجو در وب