ماناس در قرقيزستان4 - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   ماناس در قرقيزستان4   
ماناس قهرمان ملي و روح ملي قرقيزها است تا بدانجا رسيديم كه ماناس متحد كننده اقوام قرقيزدر دوران قديم بود. با توجه به اينكه منابع تاريخي قرقيزها عمدتا فارسي است ، تنها منبع معتبر تاريخي كه در خصوص ماناس سخن گفته كتاب مجمع التواريخ نوشته محمد اخسيتكي۱ است در وي براي اولين با ر از نام ماناس در متون تاريخي نام برده است اين كتاب در قرن ۱۷ ميلادي نگاشته شده است اما ماناس داري يك وزيري بوده است كه قبلا در دربار چين وزير خاقان چين بودولي بواسطه اينكه با امپراطور چين دچار مشكلاتي ميشود از دربارچين رانده و به اقوام قرقيز پناهنده ميشود وي پس از اينكه لياقت و كارداني خود را پيش ماناس نشان ميدهد، در پيش وي داراي منزلت ارجمندي شده و بعنوان وزير و مشاور جنگي وي در پيكار با چين گمارده ميشود و بسياري از پيروزيهاي ماناس در جنگ با انان بواسطه راهنمائي ها و مشاورهاي وي ميباشد. امادر اينجا ميخواهم به مسئله ديگر در خصوص اين وزير ارجمند اشاره كنم و ان اين است كه در نزد بعضي از مورخان قرقيزي وي بعنوان برپاكننده اين جنگها نيز معرفي شده است زيرا وي ميخواسته با اين كارخود از امپراطور چين انتقام بگيرد ولي در متون قرقيزي مهمترين انگيزه وي از دادن كمك به ماناس در نبرد با چينيها همان كافر بودن چينيها بوده است وي براي خود رسالت مسلمان نمودن انها قائل بوده است.
ادامه داستان براي بعد
منتظر انتقادات و پيشنهادات شما عزيران هستيم

(اخسيتك ناما محلي در نزديك فرغانه است)

لینک

Jamasp
جستجو در وب