ماناس در قرقيزستان5 - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   ماناس در قرقيزستان5   
اره اين آقاي ماناس به حدي جوانمرد است كه حد ندارد گوئي درپيشاني همه قهرمانان تاريخ نوشته اند كه نبايد با مرگ معمولي كشته شوند. آنها در نهايت ناباوري و يا بدست اقرباي خود كشته ميشوند يا بدست كساني كه بدانها رحم كرده اند مگر حضرت علي بدست ابن ملجم كه از وي خوبي ديده بود كشته نشد وشهييد نگشت. علي ايحال مرگ ماناس نيز خود داستان غم انگيزي از دنياي پهلوانان و حماسه است وي نيز بدست ان كسي كشته مي شود كه به او رحم و شفقت كرده بود. در روايتها وجود دارد كه در يك نبرد تن به تن بين خاقان چين و ماناس رعد مرگ بر جانشان شعله زد .
مطلب دومي كه در داستانهاي افسانه اي وجود دارد علاوه بر مردان خارق العاده كه نمونه انسان كاملند و از هر حيث هم پهلواني هم فتوت و اخلاق الگو اند مربوط به اسب و مركب انان ميشود در اكثر اين داستانها اسبهايشان نيز ياروياور اننانند و داراي شعوري همچون شعور انسانند و حتي مشاور جنگي پهلوان نيز هستند مانند رخش رستم كه در هفت خان مازندران او را از شر ديو نجات داد. اسب ماناس نيز اسب خارق العاده اي بود ميگويند اسب وي داراي دوبال بوده و از حيث قدرت فوق العاده بودهاست اما از سوي ديگر اسب خاقان چين نيز چنين بوده است
ادامه داستان فردا
منتظر انتقادات و پيشنهادات شما هستم
ميان دره

لینک

Jamasp
جستجو در وب