ماناس در قرقيزستان6 - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   ماناس در قرقيزستان6   
در خصوص اسب ماناس و اسب شاهنامه داشتم صحبت ميكردم ماناس داراي اسب فوق العاده اي بود اسب وي مي توانست همانند انسانها سخن بگويد . واقعا چه زيباست در تمام و يا حد اقل اكثر حماسه هاي دنيا اسب داراي شعوري همانند شعور انسان بوده است مي گويند هنگامي كه رستم ميخواست اسب و مركبي براي خود برگزيند به سوي صحرا و گله اسبان حركت كرد و هر اسبي را كه در دام مي انداخت با دست ستركش بر پشت وي چنگ مي انداخت اگر ان اسب از جا در ميرفت و پشتش خم ميشد رستم آن اسب را نميپذيرفت تا انكه پنجه در پشت رخش كه انزمان همانند رستم جوان بود انداخت و اسب در مقابل پنجه نيرومند رستم مقاومت كرد و ان بود كه رستم رخش را براي خود برگزيد و اين است كه رخش و رستم هردو به هم تا اخر عمر وي با هم بوده و يارو ياور همديگر در جنگها بشمار ميرفتند امااسب ماناس نيز همانند وي با وي همراه بوده و ياروياور وي در ميادين جنگ بشمار ميرفته است .
لینک
Jamasp
جستجو در وب