افسانه قرقيزی در خصوص سرزمينشان - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   افسانه قرقيزی در خصوص سرزمينشان   

سلام
امروز ميخواهم در مورد يک افسانه قرقيزی در مورد کشورشان بگويم
قرقيز ستانيها اعتقاد دارند که سرزمين شان بهترين سرزمين دنيا است البته با توجه به افسانه ذيل:
می گويند در ان موقع که خداوند برای هر قومی زمين را قسمت و زمينها ی همه را داد در اين اثنا مردم قرقيز حضور نداشتند و بهمين خاطر آخرين قومی بودند که به درگاه خدا آمدند و درخواست کردند که سهم آنان را بدهد. خداوند به آنان کفت که کمی دير تشريف آوردبد و زمينی ديگر وجود ندارد ولی صبر کنيد تا من فکر کنم که چکاری ميتوانم برای شما انجام دهم . فردا ی ان روزی که قرقيزها می ايند خدا به آنان ميفرمايد که من فکر هايم را کرده ام و به اين نتيجه رسيده ام که زمينی در دسترس نيست و به همين دليل سهم خودم را که بهترين جای دنياست به شما ميدهم و بهمين ترتيب قرقيزی ها بهترين جای دنيا را در اختيار خود گرفتند
مياندره - رضا
لینک

Jamasp
جستجو در وب