ماناس و ايرانيان - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   ماناس و ايرانيان   
ماناس در بيان رئيس جمهور قرقيزستان که درسفر به ايران مورد تاکيد قرار گرفته بود از نخستين مبلغان دوستی و صلح و صفا بين دو ملت ايران و قرقيز بوده است بدين معنی که مناس پس از رشد و کسب تحرببات فراوان و آفريدن حوادث و وقايع گوناگون در سفری به بخارا که از شهر های آباد ان دوران بوده است با خانيکه دختر قراخان شاه حاکم و امير بخارا آشنا و مجذوب رشادتها و دلاوريهای وی ميگردد . مناس او را از حاکم بخارا خواستگاری ميکند و پساز تشريفاتی مراسم ازدواج بين ان دو صورت میپذيرذ. خانيکه يا خان نگاه بعننوان مشاور جنگی ماناس در بسياری از جنگها با وی همراهی ميکند و آخرالامر نيز ماناس در عملياتی که بدون خواست و رضايت همسرش در ان شرکت ميکندسخت زخمی و و د ر نهايت فوت ميکند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-

در جريان برگزاری هزاره ماناس در ۱۹۹۵ در خصوص ايرانی بودن خان نگاه نزاع سختی بنی نماينده ايران و ازبکستان در ميگيرد که بدان اشاره ميکنيم با ما همراه باشيد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبته با انتقاد و پيشنهاد
لینک
Jamasp
جستجو در وب