ماناس و ايران - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   ماناس و ايران   
قول داده بوديم که مباحثه نماينده ايران و ازبکستان در حاشيه هزاره ماناس را برای شما بازگو کنيم . نماينده ايران آقای دکتر عطاء الله مهاجرانی و نماينده ازبکستان اسلام کريمف رئيس جمهور اين کشور بود. قبل از بيان اين نکته بايستی عرض کنم که بخارا بعنوان ايالت يا امارت بخارا پس از حمله روسها بدست فاتحان جديد افتاده بود استالين برای اينکه بارديگر اين شهرها نتوانند سربلند کنند اين مراکز عضيم فرهنگی تمدنی را بصورت مصنوعی به کشورهای مختلف تقسيم کرد اکثريت يعنی ۹۹ درصد مردم اين شهر به زبان تاجيکی يا فارسی سخن ميگويند و بهمين دليل بنوعی در حوزه تمدنی ايران که بايد گفت قلب تمدن ايرانی ميباشندولی هم اکنون این شهر پر افتخار در قلمرو ازبکستان قرار دارد.
در حين سخنرانی آقايف رئيس جمهور قرقيزستان در اجلاس هزاره ماناس > وی برای يادآوری ارتباط ان با تمدن ايرانی < زن مانس را از ايرانيان ميخواند و بنوعی ماناس را با تمدن ايرانی پيوند ميدهد . پس از ان کريمف بهپاي ميکروفن ميرود و با حالت عصبی عنوان ميکند که چه کسی گفته که زن ماناس ايرانی است بلکه زن وی از بخارا است و مگر بخارا در کجا قرار دارد بخارا يکی از شهرهای ازبکستان است و نتيجه ميگيريم که زن مانس ازبک بوده است و اصلا ايرانی نبوده است . در همين حين آقای مهاجرانی دستانش را به علامت توضيح بالا ميبرد و عليرغم اينکه برای وی وقت سخنرانی تعيين نشده بود به وی وقت سخنرانی ميدهند وی با دلايل متقن تاريخی توجه مستمعين را به ايرانی بودن بخارا جلب ميکند ولی عنوان ميکند که ماناس نه بخاطر اينکه از قرقيزستان بوده برای ما مهم است بلکه بخاطر ان است که برای ان چيزی که به ان ايمان داشته و مايه ان در تمدن ايرانی به وفور يافت ميشود حماسه آفريده است . ماناس از اين منظر نه قرقيز نه ازبک و نه ايرانی است بلکه متعلق به بشريت است و بهمين خاطر ما برای بزرگداشت ان جمع شده ايم زيرا اگر متعلق به بک ملت خاصی بود که ما به او ارج نمی داديم .
درهمين حال پس ز پايان اجلاس اقايف به سوی مهاحرانی امده و از سخنان عالمانه وی تشکر ميکند پس از ان کريمف نيز اين دست و ان دست ميکند شايد مهاجرانی به طرف وی بيايد ولی مهاجرانی ميگويد خودش بايد پيش من بيايد و کريمف بناچار به سوی هئيت ايرانی امده و با زبان تاجيکی با مهاجرانی صحبت ميکند و ميگويد که البته از ؛گپ؛ شما خوشم امد و ايرانی و تاجيک و ازبک نداريم دز اين صحبت ها که يکي از تاجيکان حضور داشت نقل ميکرد که پس از سخنرانی عالمانه مهاجرانی ( از ۳۲ دندان کريمف يک دندان اباد نمانده بود) يعنی به قول ما دهنش سرويس شد. تابعد
ـــــــــــــــــــــــــــــــ-
انتقاد کنيد تا بهتر بنويسيم
لینک
Jamasp
جستجو در وب