مرگ در قرقيزستان 2 - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   مرگ در قرقيزستان 2   
دوستي در اينجا از من گله كرد كه اينقدر مسائل و مشكلات در دنيا وجود دارد و من بدنبال گوشت اسب در قرقيزستان ميباشم ميگويند حرف حساب جواب ندارد ولي بايد بگويم كه يك حس دروني مرا به اين سمت كشاند كه در خصوص فرهنگ و عناصرفرهنگي در قرقيزستان حرف بزنم و سخن بگويم شايد براي خوانندگان جالب باشدnikoo2000.persianblog.ir
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اما مطلب جامعتر در خصوص مرگ و خصوصا عزاداري در فرهنگ قرقيزستان با كمك خانم يافتم كه در اينجا مياورم وقتي كه مردي از دنيا ميرود در ابتدا يورتي در وسط برپا ميشود . همسايه ها در وحله اول يك روسري سياه براي همسر او هديه مياورند وروي سر او ميگذارندپس از ان ميت را در سمت راست يورت به جهت قبله ميخوابانندو لباسهايش را نيز در كنار وي آويزان ميكنندو پرده اي هم در سمت راست يورت اويزان ميكنند پس از ان اقوام نزديك داخل يورت آمده و لباسهايش را بعنوان يادگاري برداشته تا بعدا از ان استفاده كنند.انها معتقدند با پوشيدن لباس ميت ، مرده در ان دنيا عريان نيست و اين ميت نيز حتما در خواب نزديكان و اقرباي خود امده و انان را از پوشش خوداگاه ميسازد قرقيزي ميگفت كه وقتي پدرش مرد معلوم نبود كه كلاه او دست چه كسي افتاده و ان مرده كرارا در خاب انها امده و گله ميكرد كه در ان دنيا بيكلاه هستم و توصيه ميكرد كه كلاه وي را پيدا كنند.
زنها در داخل يورت سمت ديواره يورت با حالت حزن اميز نشسته و شروع به خواندن مرثيه و مويه ميكنند در اين مويه ها انان از زندگي ميت با آواز نرم وحزين ميخوانند. همسر ميت بايد هميشه به حالت حزن روبه سمت ديواره يورت باشدولي اطرافيان ميتوانند بمنظور رفع خستگي خودررابرگردانند.اما با ورود شخص جديد مجبورند به سمت ديوار برگشته و مويه كنند.
ــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ
ادامه در فردا
لینک
Jamasp
جستجو در وب