زن در ماناس 2 - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   زن در ماناس 2   
اما زن در متن حماسه ماناس در نقشهاي متفاوتي ظاهر شده است پرواضح است كه در اين حماسه بزرگ همانند همه سيستم هاي قبيله اي زن تنها وظيفه زادن و تولد و تدارك كارهاي خانه را دارداما در اين حماسه زن در نقشهاي متفاوت تري ظاهر شده است و اين به بركت وجود زني بنام خانيكه كه زن سوم ماناس و ايراني الاصل است و دختر امير بخارا است وي توانست كلا باعث تغيير عقيده اين قوم قديمي در خصوص زن شود هرچند نتوانسته است عقايد و عادتهاي قديمي در خصوص زن را از ميان قرقيزها از بين ببرد ولي وي تنها زني است كه در سراسر اين قصه بزرگ نقش متفاوت تر ي نسبت به ديگران دارد اما مادر ماناس بنام چي ئير دي زن پاكي است كه در اثر دعاي خالصانه وي فردي بنام ماناس وجود پيدا ميكند وي همانطوري كه در اين حماسه ياد شده ست بواسطه اينكه در سن بالا بود ولي در ان نظام بشدت قبيله اي فرزندي براي شوهرش نزائيد سخت مورد طعن و مزمت اطرافيان و حتي شوهرش كه به او عشق ميورزيد قرار ميگيرد
پس از اينكه روزي جاقيپ پدر ماناس به خانه ميايد و به او به طعن ميگويد كه همه ما را مسخره ميكنند زيرا تو نازاهستي و نمي تواني براي من پسر ي بزائي او شكايتش را به پيش خدا ميبرد و از او درخاست ميكند كه از طعن و مزمت ديگران رهايئ يابد و در همين حين به خواب ميرود و در خواب ميبيند كه از بطن او يك اژدها زائيده شده است و وقتي كه از خواب بر ميخيزد معبران خواب وي را اينگونه تعبير ميكنند كه خداوند اينگونه اراده كرده است تا به تو فرزندي عطا كند كه در جها ن كسي همانند او نباشد
ادامه فردا//////////
لینک
Jamasp
جستجو در وب