تاريخچه يهوديان بخارا - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   تاريخچه يهوديان بخارا   
ترجمه ميان دره
نگاهي به تاريخچه يهوديان يخارا
درميان بسياري از جوامع يهودي درجهان يكي از آنها كه بيشتر از 2000 سال قدمت دارند و دين و هويت ملي خودرا عليرغم جدائي از اقوام يهودي ديگر حفظ كردند، يهوديان يخارا ميباشند. يهوديان اين سامان در اين سالها فرهنگ خودرا غنا داده و همزمان به اصول يهوديت وفادار مانده و اميد داشتند كه روزي به سرزمين اسرائيل بازگردند.
ريشه يهوديان بخارا مبهم است . هيچ كس نمي داند چه هنگام اولين يهودي به آسياي مركزي قدم نهاده است . يك افسانه يهودي بخارائي ميگويد كه آنها آسوري بودند كه پس از فتح پادشاهي اسرائيل تعداد زيادي از آنها به حودر( يا بخارا ) رانده شدند . ولي خيلي غيرمحتمل است كه آسوريها داراي قدرت در آسياي مركزي باشند. روايت ديگر آن است كه پس از فتح آسياي ميانه توسط امپراطوري پارسها ، آنها به اين مناطق كوچ نمودند زيرا امپراطوري پارسها يگانه امپراطوري انزمان بود كه داراي حكومت مركزي و پيشرفته و سيستم حفـــاظت از راهها و جاده ها بود و اين امـــــــــر بدون شك فرصت خوبي براي پراكنــدگي آنان در كشـــــور داد.
دلايل زيادي وجود دارد كه آنها را مجبور به مهاجرت نمايد . سرزمين اسرائيل با توجه به قرارداشتن در ميان خاورميانه و آفريقا ، از جايگاه استراتژيكي برخوردار است و بهمين دليل مورد طمع امپراطوري بزرگ آن دوران همچون مصريها ، آسوريان ، بابليان و روميها بوده و توسط انان مفتوح ميشد . اين امر باعث تبعيد تعداد زيادي از آنان به اماكن مختلف ميگرديد . درامپراطوري فارسهــــا جوامع بزرگ يهودي در بابل ، مصـــر ، آسياي صغيــر و فارس زندگي مي كردند
لینک
Jamasp
جستجو در وب