تاريخچه يهوديان در بخارا3 - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   تاريخچه يهوديان در بخارا3   
يهوديان در اسياي مركزي و بخاراواژه آسياي مركزي قبل از رقابتهاي روسيه و انگليس در قرن 19 كه به بازي بزرگ مشهور شده است ، وجود نداشت . اين منطقه هميشه مورد فتح اقوام ديگر بوده و دولتهاي متعددي در انجا بوجود مي آمدند و هركدام از آنها نامهاي جداگانه اي براي خود دارند .در ادوارباستاني اين مناطق به نامهاي باكتريا (بلخ) ، سغديان ، خوارزم ، داوان (فرغانه) مارجيانا ، پارتيا ، توچاريستان و پس از حمله عربها به نامهاي ماوراءالنهر و خراسان شناخته و مشهور بودند . درخلال حكومت مغولها اين منطقه چاگاتاي اولو خوانده ميشد . درقرون اخير بخشهايي از آن به نام بخارا ، خوقند و خيوه خوانده ميشد. روسها آنجارا تركستان ناميدند و هم اكنون به 5 نام كشورمختلف تقسيم شده است .
يهوديان اين مناطق نقش عظيمي درتوسعه تجارت درجاده ابريشم داشتند تاجران يهودي كه رادانيت ناميده مي شدند درطول جاده ابريشم ، پستهاي تجاري داير كرده بودند بسياري ازآنها درچين ماندگار شدند . درشهر چيني كايفنگ ، درآستانه قرن بيستم جامعه يهودي وجود داشت آنها كنسيه هاي خود را درسال 1163 بنا نمودند و دركمال انزوا زندگي مي كردند تا اينكه درقرن 18 توسط ميسيونرهاي مذهبي مسيحيان شناخته شدند. تصور ميشود كه اولين اقوام يهودي در 500 سال بعداز ميلاد درچين زندگي مي نمودند و شكي نيست كه يهوديان چين بخشي از يهوديان آسياي مركزي بودند.
تا غلبه عربها ، آسياي مركزي ملقمه اي از مليتها و مذاهب مختلف بود . بودائيسم ، هندوئيزم ، زرتشتي ، مسيحيت و يهوديان دركنار همديگر زندگي مي كردند آسياي مركزي يك بهشت مطمئن و امن براي يهوديان ايران محسوب ميشد . تعقيب يهوديان در امپراطوري جديدايرانيان يعني ساسانيان با يزدگرد سوم شروع شد و تا روزگار حكومت فرزندش يزدگرد ادامه يافت. هزاران يهودي همانند يهوديان اصفهان به قبل رسيدند . دانشگاههاي يهوديان در بابل بسته شد و تعداد زيادي كشته ، اخراج و تعبيد شدند . تعقيب آنها تا روزگار حكومت ساساني مانند قباد و هرمز پنجم ادامه يافت وعجيب نيست كه هجوم عربها به ايران با خرسندي از سوي انان پذيرفته شد . غلبه اعراب 90 درصد يهوديان دنيا را زير سلطه عربها در آورد و آنان همانند اقوام غير مسلمان بعنوان اهل زمه و تحت پوشش حكومت اسلامي پذيرفته شدند و نهادهاي محلي آنان مستقل ماند. اما در همان زمان براساس قانون كيفري كه ازسوي خليفه دوم صادرشد، يهوديان بايستي ماليات ويژه بپردازند مضافا اينكه از پوشيدن لباس رزم و سلاح و سوارشدن براسب و مركب ممنوع شدند آنها همچنين بايستي لباسي ويژه اي كه آنها را از ساير مسلمين متمايز كند بپوشند . ماليات سنگيني كه برزمين وضع شده بود عملا مانع از آن ميشد كه يهوديان در امور كشاورزي درگير شوند بهمين خاطر اغلب آنها به تجارت و صنايع دستي روي آوردند.
لینک
Jamasp
جستجو در وب