تاريخچه يهوديان در بخارا۴ - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   تاريخچه يهوديان در بخارا۴   
برگردان رضا مياندرهماليات سنگيني كه برزمين وضع شده بود عملا مانع از آن ميشد كه يهوديان در امور كشاورزي درگير شوند بهمين خاطر اغلب آنها به تجارت و صنايع دستي روي آوردند. زمان زيادي طول نكشيد تا يهوديان توانستند اقتصاد كشورهاي اسلامي را تحت كنترل خود درآورند يهوديان در ان دوره مسلمانان شرق را با مسيحيان مغرب زمين پيوند ميدادند و اغلب بعنوان روساي هيتها به اروپا اعزام ميشدند يهوديان در هرمعامله سود آور شريك ميشدند بخصوص در صنايع جواهرسازي ، صرافي ، وام دهي ، دباغي ، كفن و دفن ، سلماني ، قصابي ، كفاشي و آهنگري وارد و ماهر بودند تعدادي از آنها نيز بعنوان وزراي دربار، تامين كننده مالي و جراح مشغول به كار بودند .
درآن زمانه مركز اصلي زندگي يهوديان شهر سمرقند بود درقرن 12 يك جهانگرد و مكتشف بزرگ يهودي بنام بنيامين تودلا در سفرنامه خود تعداد يهوديان اين شهر را 30 هزار نفر ذكر ميكند عليرغم دوري آنها از مراكز علمي يهوديان ، آنها به غور و تفحص در دين يهود مي پرداختند . بعنوان نمونه دوعالم يهودي در آن سامان بنام هيوي البلخي و مناحيم غزني با بعضي از ايده هاي مكتب عراق مخالف بودند شايان ذكر است كه تعدادي از آنها با مسلمانهاي محلي داراي روابط بسيار نزديكي بودند .
حمله مغول در قرن 13 و فتح اين جنگها ،ضربه سختي بر پيكره يهود در آسياي مركزي وارد ساخت اما با به قدرت رسيدن تيمورلنگ دوره جديدي براي يهوديان پديد آمد سمرقند پايتخت جديد تيمور كه از حمله تيمورو مغولها خسارات زيادي را متحمل شده بود نياز به كارگران ماهر صنعتي براي بازسازي و تبديل آن به ياقوت دنيا داشت بدستور وي از هركشور مفتوحه ، معماران و مردان زبردست در سمرقند سكني گزيدند يك افسانه يهوديان بخارا ميگويد هنگامي كه بخارا توسط اميرتيمور فتح شد تعداد زيادي از خانواده هاي صنعتگريهودي به سمرقند انتقال داده شدند به يهوديان زميني براي اسكان داده شد و تيمور آنهارا جامعه بخارائيان ناميد . بهمين دليل تمام يهوديان در آسياي مركزي بنام يهوديان بخارا ناميده شدند.
لینک
Jamasp
جستجو در وب