سلام اقا جری و اعدام - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   سلام اقا جری و اعدام   
از قرار معلوم برای اقای اقاحری حکم اعدام صادر شده است اميدواريم که اين خبر در حد شايعه باقی بماند متن سخنرانی ايشان در اينجاستسخنرانی اقاجری در همدان
لینک
Jamasp
جستجو در وب