نگاهی به تاريخچه يهوديان بخارا ۶ - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   نگاهی به تاريخچه يهوديان بخارا ۶   
برگردان مياندره
فتح آسياي مركزي تاثير زيادي برزندگي يهوديان معمولي (عادي) داشت هم اكنون آنها از جنگ مداوم و ماليات سخت آزاد شده بودند برعكس زندگي يهودياني كه تحت امارت اميربودند سخت تر شد . آنها هنوز ميباستي كمر بند مخصوص را بركمر خود ميبستند تا نشان دهند كه يهودي اند و بايستي ماليات سنگين ميپرداختند وهرساله به قصر مي آمدند. تا 20 بارشكست خوردند. تعداد زيادي از يهوديان امارت بخارا را ترك كرده وبه سمت سرزمينهاي تحت تصرف روسيه مانند سمرقند ، تاشكند، قزل اردو، قازالنسيك ، جامبول و فرغانه حركت كردند نفوذ عظيم يهوديان تا كنون درمنطقه تازه ساز تاشكند باعث نگراني روسها شد وبهمين دليل آنها دستور اخراج يهوديان ثبت نشده را دادند ولي دركل مقامات روسي نسبت به يهوديان بخارا احترام بيشتري قائل بودند تا يهوديان اروپايي .
بازرگانان يهودي بسرعت اعتماد تزار روسيه را جلب كردند و تعدادي از آنها نيز نمايندگي شخصي وي را دربعضي ازشهرهاي آسياي مركزي بدست گرفتند. موشه ملاكندوف (1902-1839) يكي از ثروتند ترين يهوديان سمرقند ، بعنوان نماينده امپراطور الكساندر دوم منصوب شد وبعنوان خزانه دار بانك روسها درسمرقند خدمت ميكرد. درزمان بسيار كوتاهي درسالهاي 1876 تا 1916 ، دهها تن از اين يهوديان بعنوان بانكدار ، توسعه دهنده بازرگان درجه 1 ، دو و سه ،كارخانه دار ، زمين دار وصاحب هتل تبديل شدند .تنها به چند نفر از اين افراد اشاره ميكنم : برادران واريايف ، پوتل ياهوف ، ديودف ، ملاخاندف ،كلانتروف ، كالندارف ، پين هاسف ، روبينف ، سيم هايف ، فضيل اف ، اگلانف ، ياگودائف ، اين خانواده هاي ثروتمند دراكثر شهرهاي اروپا و روسيه دفتر تجاري داشتند يك كارخانه پنبه درخوقند توسط برادران وايايف ساخته شد كه در آستانه قرن 20 از بهترين كارخانه ها درجهان به شمار ميرفت خانه هاي لوكس بزرگ ساخته شده توسط يهوديان ثروتمند پس ازانقلاب شوروي بعنوان مدرسه موزه مورد استفاده قرار ميگرفت البته همه يهوديان به چنين ثروتهايي دست نيافتند تنها 30 درصد آنها درامر تجارت و بقيه دركشت و پرورش ابريشم و صنايع و بقيه بعنوان كارگر دركارخانه ها مشغول به كاربودند. قبل از 1917 يهوديان در انجام مراسم مذهبي ازاد بودند و درهر شهر تركستان كه يهوديان زندگي مي كردند كنسيه وجود داشت درسمرقند به تنهايي دهها كنسيه ومدرسه مذهبي وجود داشت كه فرزندان يهوديان به آنجا براي تعليم مناسك ديني ميرفتند.احياء مذهبي دراين شهرها با ورود يك يهودي سفاردي بنام خاخام يوسف بن موشه ميمون كه در اواخر قرن 18 ميلادي به بخارا سفر كرد و با ديدن وضعيت بد ديني دربين اهالي آنجا درصدد تاسيس مدارس يهودي وتهيه كتابهايي دراين زمينه برآمده شروع گرديد . او رهبر معنوي يهوديان بخارا شد و به آنها توصيه ميكرد كه به ارض مقدس برگردند.
لینک
Jamasp
جستجو در وب