تاريخچه يهوديان در بخارا۷ - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   تاريخچه يهوديان در بخارا۷   
برگردان مياندره
درميانه قرن 19 يهوديان بخارا شروع به بازگشت به سرزمين اسرائيل و سكونت دراورشليم نمودند . آنها درآنجا با سازماندهي انتشاراتي به زبان بخارايي ، كتابهايي منتشر وبه تركستان ارسال كردند. منطقه اي مورد سكونت آنها در اورشليم محله بخارائيها يا “شاهونات بخاري” نام گرفت . اين منطقه هنوز وجود دارد و بعلت يهوديان متعصبش هنوز مشهور است . بازرگانان ثروتمند بخاري خانه هاي لوكس و كنيسه هاي زيبايي بنا نمودند . كه تاكنون وجود دارد . بيرون ازاورشليم . يهوديان بخارا در يافا ، سافد و تيبريا ساكن شدند.
درسالهاي 1916-1917 وضعيت يهوديان تركستان بطوركلي تغيير كرد. شورش 1916 كه جمعيت مسلمان محلي دراعتراض به برنامه هاي روسها جهت فرستادن آنها براي حفر خندق درمرز ، به بسياري از تجار بخارايي ضربه سختي وارد نمود. بعضي از يهوديان نيزقرباني رزمندگان باسماچي شدند . با انقلاب اكتبر در روسيه وضعيت بدتر شد . تاشكند ، سمرقند و بسياري ازشهرهاي بزرگ بدست بلشويكها افتادند . آنها اموال مردم را توقيف و بين مردم توزيع ميكردند سالهاي بين 1917 و 1922 سالهاي خوف وخطرمحسوب ميشود. هرچيز قيمتي ازدست يهوديان بخارا مانند خانه ها ، كنيسه ها ، جواهرفروشي ، كارخانه ها بدون هيچ توجيه حقوقي و به بهانه هاي واهي ثبت و ضبط شد . بسياري از يهوديان ثروتمند بخارا كشورا بدون هيچ سرمايه اي ترك گفتند تعداد اندكي از آنها جواهراتشان را مخفي كردند تا زنده بمانند ولي ديگران حتي قادر به اين كار نيز نبودند. عده اي از يهوديان نيز قرباني اقدامات باسماچيان شدند اما حادثه وحشتناك درمارس 1918 دركرمينه يا نوائي اتفاق افتاد كه يك گروهي از سربازان بلشويك يهوديان محلي را متهم به كمك برضد انقلاب نمودند و برناه هايي را شروع كردند . بسياري از خانه ها و تجارت خانه ها مورد دستبرد واقع شده و تخريب شدند. و زنهايشان مورد تجاوز آنان قرارگرفت . اين حادثه شوك عجيبي به يهوديان وارد ساخت زيرا آنان درطول تاريخ چنين چيزي را تجربه نكرده بودند. اين برنامه هرگز ذكر نشده است و هرگز تلافي وجبران نشد.
دردهه 1920 - 1930 ، سياست الحادي شوروي باعث ادامه زدوبند ها و بگيرها شد بخصوص دهه 1930 هزاران تن از بخارائيها مجبور به ترك موطن خود و مهاجرت به فلسطين شدند . باكمك راهنمايان محلي ، آنها به طرف مرزهاي ايران و افغانستان رانده شدند و چه بسا ماهها و تا يكسال درسرمرز منتظر ويزا بودند تا به فلسطين مهاجرت نمايند . ازهمين رو بسياري از خانواده ها ازهم پاشيدند و درطول سالهاي فشار 1930 و 1940 ، هزاران يهودي دستگير و به اردوگاههاي اجباري فرستاده شدند و تعداد زيادي از آنها نيز تلف شده و از بين رفتند.
لینک
Jamasp
جستجو در وب