تاريخچه يهوديان بخارا ۹ - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   تاريخچه يهوديان بخارا ۹   
برگردان مياندره
دراوايل 1953 ، به اصطلاح توطئه دكتر “Doctor Plot ” عليه رهبريت شوروي غباري از بي اعتمادي نسبت به كل يهوديان در اتحاد شوروي ايجاد كرد . اگر تبعيد آنان به سيبري همانگونه كه برنامه ريزي شده بود اجرا ميشد، اثرات سهمگيني بريهوديان ميداشت . با مرگ استالين درمارس 1953 نقشه مذكور اجرا نشد ولي جانشينان وي سياست غيررسمي ضد يهودي را اجرا ميكردند. محدوديتها شامل قبولي آنان در دانشگاهها و كالج هاي آموزشي نيز ميشد و آنان همانند دهه 20و 30 نمي توانستند پستهاي عالي در حكومت شوروي را ازآن خود كنند. درخلال عمليات عليه جرائم اقتصادي دردهه 60 و 50 صدها تن از اين يهوديان به زندانهاي طويل و ميان مدت محكوم شدند . موضع ضد اسرائيل شوروي در خلال جنگنهاي خاورميانه اغلب درميان يهوديان بخارا كه درميان مسلمانان محلي زندگي مي كردند حس ميشد ولي روابط ميان آندوگروه دركمال آرامش بود. بعنوان نمونه درمراسمات يكديگر دعوت ميشدند و در طول حكومت رشيداف بر ازبكستان درخلال دهه 60 و 70 با احترام زندگي ميكردند . پس از اجراي سياست كلاسنوست و پروستريكا توسط گورپاچف آنها اجازه يافتند كه مراكز فرهنگي و تئاتر خودرا دوباره فعال كرده و بازگشايي نمايند . درهمان زمان كاهش رشد اقتصادي رشد ناسيوناليسم درجمهوري آسياي ميانه آنها را مجبور به مهاجرت به سمت غرب و اسرائيل نمود. اين مهاجرت بخصوص پس از فروپاشي شووري و جنگهاي داخلي تاجيكستان شديدتر شد و بسياري از آنان دراثر اين جنگ زندگي خودرا ازدست دادند. درازبكستان وضع كمي بهتر بود زيرا اسلام كريم اف براوضاع مسلط بود . او ثبات را ايجاد كرد ولي در اجراي اصلاحات اقتصادي موفق نبود. اگر چه ازبكستان داراي روابط عادي ديپلماتيك با اسرائيل ميباشد و يهوديان به راحتي ميتوانند بين ماندن و رفتن مختار باشند .سيل مهاجرت باعث بيرون رفتن نيروي كاري متخصص از ازبكستان شد كه كشور را از لحاظ سطح علمي آموزشي و اقتصادي پائين آورده است . كارفرمايان محلي هميشه ازيهوديان بخارايي درهراس اند .معمولا هركارخانه اي كه به رونق مي افتاد از كارفرماي يهودي به يك كارفرماي محلي انتقال مي يابد اگر چه اين سياست رسمي دولت نيست ولي اين روند ادامه دارد . اگر چه يهوديان دردولت مشغول به كارند ولي عمدتا پستها و جايگاههاي بي ارزش را اشغال كرده اند. كه اين امور مهاجرت به اسرائيل را دربين آنان تشويق ميكند.
لینک
Jamasp
جستجو در وب