رمضان در قرقيزستان - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   رمضان در قرقيزستان   
ماه رمضان در قرقيزستان هر ساله با شکوهتر برگزار ميشود در اين ماه شريف در مساحد البته نه همه مساجد مومنين بعد از نماز مغرب و عشا نماز تراويح ميخوانند کيفيت نماز تراويح بدين ترتيب است که هرشب در رکعتهای متعدد بعد از حمد يک جزء از قران کريم را بجای حمد ميخوانند اين مساله بخصوص در ميان تاجيکان اين ديار بيشتر شايع است
در ماه مبارک رمضان بعضی از انان به افراد بی بضاعت افطار ميدهند معمولا افراد قرقيزی روزه گرفتن را برای کهنسالان و مخصوص انان ميدانند و جوانان خيلی بندرت روزه ميگيرند اگر به يک جوان قرقيزی بگويئد که روزه ميگيرنين يا نه ميگويد که نه ولی مادرم يا مادربزرگم يا پدربزرگم روزه ميگيرد ولی من روزه نمی گيرم
در مسجد جامع بيشکک معمولا نه هرشب ولی اکثر شبها سفره افطاری پهن ميشود و انهائی که در اقامه نماز شرکت ميکنند در افطار ی نيز شرکت ميجويند
فردا در خصوص جايگاه قران در قرقيزستان صحبت ميکنم
تا بعد خدايارتان
لینک
Jamasp
جستجو در وب