کيفيت نماز خواندن ميان برادران سنی - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   کيفيت نماز خواندن ميان برادران سنی   
کی از مسائل بسیار مهم در میان برادران اهل سنت خواندن نماز های واجب میباشد این مسئله بخصوص در ماه رمضان نمود بیشتری دارد زیرا بصورت جماعت نماز تراویح راکه شامل یک جزد قران در بیست رکعت ميباشد ميخوانند اما کيفيت نماز در ميان انان بدين صورت است که برای نماز صبح نيم ساعت مانده به وقت شرعی دورکعت بعنوان نماز سنت ميخوانند پس از مدتی و ذگر و تسبيح دوباره دو رکعت را بعنوان نماز فرض ميخوانند جالب است که نماز صبح در ميان تاجيکان و ديگر اقوام ترک اسيای مرکزی بعنوان نماز بامداد معروف است. برای نمماز ظهر که به نماز پيشين معروف است اول چهار رکعت نمازبعنوان نماز سنت ميخوانند پس از ان نماز فرض که همان نماز اصلی است خوانده ميشود و پس از همه اينها نمازدو رکعت ديگر نماز سنت ميخوانند نماز عصر در دوساعت مانده به غروب خوانده ميشود و دارای نماز سنت نيست در نماز شام يا مغرب دورکعت بعنوان نماز سنت بهمراه نماز اصلی ميخوانند و در نماز خفتن نيز چهار رکعت نماز سنت دو رکعت نماز سنت و سه رکعت نماز وتر ميخوانند
انچه که مشخص است ان است که برادران سنی به خواندن نماز بيش از شيعيان بطور عموم اهميت قائل ميشوند و يک نکته بسيار مهم در خواندن نماز دز اسيای مييانه فارسی تر بودن نام نمازها مانند نماز بامداد يا خفتن و.. و ديگر کيفيت نيت کردن است که در نيت همه ترکها ی اسيای مرکزی ميگويند نیت کردم بگذارم دو رکعت نماز بامداد وقت بر من است رو اوردم بر قبله < قبله جهت خانه کعبه اقتدا کردم به امام حاضر ( یا در صورت فرادا به قران مجید) خالصا لله تعالی
اما اخيرا ايرانی ها بخصوص مقامات سياسی که به اين کشور ها امده اند با تبليفاتی کردن موضوع باعث حساسيت علمای قرفيزی يا ديگران شده و انها طی فتوائی اعلام کردند که ميتوانند نيت را به زبان خود ادا کنند. به يک موردی شخصا برخورد داشتم که پير زنی میپرسيد که ايا با ادا کردن نيت به زبان قرقيزی نماز ما مورد قبول هست و ما را به بهشت راه ميدهنديا خير. نفوذ زبان فارسی بخصوص نفوذ ترمها و واژه های دينی يکی از وجوه تمايز اين مناطق است که شايسته است از تلاش تاجيکان در طول اين قرنها در پاسداشت اين زبان کهن و گشترش ان در ميان اقوام اسيای مرکزی تقدير بعمل ايد.
تا بعد در خصوص موقعيت قران درقرقيزستان سخن خواهم گفت
لینک
Jamasp
جستجو در وب