رمضان در قرقيزستان ۴ - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   رمضان در قرقيزستان ۴   
رمضان در قرقيزستان۴
اما در خصوص مراسم عيد سعيد فطر در قرقيزستان ميخواهم بنويسم . لازم به يادآوري است كه در سالهاي دوران شوروي در هيچ يك از جمهوريهاي مسلمان شوروي نماز عيد فطر اقامه نميشد زيرا اصولا در تبليغات رژيم كمونيستي، مذهب با اموزه هاي ماركس و لنين مغايرت داشت و يك امر ارتجاعي محسوب ميشد و مبلغان و كساني كه بدنبال ان بودند بشدت تحت تعقيب سرويــس امنيــت يا كا گا ب معروف قرار ميگرفتند .
اما پس از فروپاشي شوروي و ظهور اسلام بعنوان يكي از معيارهاي هويتي اين مردمان، مراسم و شعائر اسلامي همپاي شعائر و سمبلهاي ملي مطرح شد . برگزاري نماز عيد سعيد فطر و قربان نيز در همين راستا قابل تحليل است .
اما در قرقيزستان چگونه نماز عيد فطر ميخوانند.
اول از همه بايد بگوييم كه هرساله به جمع كساني كه به صف نمازگذاران عيد سعيد فطر و قربان مي پيوندند افزوده ميشود . امسال نيز در ميدان مركزي شهر بيشكك خيل نمازگذاران بيشتر و بيشتر بود بگونه اي كه در ميان انان اعم از پير و جوان و خردسال مشاهده ميشد ولي يك چيزي كه مطرح است ان است كه زنان حق ورود به اين مراسم و جماعات راندارند. زيرا ورود زنان به مسجد و مجالس مذهبي ممنوع است . جالب است بدانيد كه در ميان يكي از فرقه هاي صوفيانه قرقيزستان اين ممنوعيت وجود نداشت كه بعدا در اين مورد صحبت خاهيم كرد.
اما هركسي براي خود سجاده يا بقول قرقيزها :: جاي نماز :: مي اورد . انها بصورت ايستاده ( زيرا در روي زمين برف باريده بود ) به صحبت مفتي قرقيزستان گوش ميدادند در اين صحبتها مفتي در خصوص كيفيت نماز عيد فطر سخن ميگفت و نمازگذاران را دعوت ميكرد كه به او اقتدا كنند. پس از ان سفراي كشورهاي اسلامي مانند سفير ايران و سفير تركيه براي نمازگذاران سخنراني كردند و جالب است بدانيد كه در اين گونه مراسم ها بايستي سخنراني به زبان قرقيزي ترجمه يا ارائه شود زبرا زبان روسي كه زبان عمومي تر مردم است در مراسم هاي ملي مذهبي بعنوان زبان كفار تلقي ميشود . در اين مراسم هم سفير تركيه و هم سفير ايران به زبان قرقيزي عيد سعيد فطر را به مردم تبريك گفتند. معاون رئيس جمهور قرقيزستان نيز در اين مراسم حضور پيدا كرد و پيام آقايف را خواند در مراسم هاي نماز عيد فطر در سابق معمولا يك مقام رسمي كه حضور داشت پس از خواندن پيام تبريك رئيس جمهور به كناري ميرفت و نماز نمي خاند ولي امسال مقام مسئول كه حضور داشت هم پيام را قرائت كرد و هم در صف اول نمازگزاران به نماز مشغول شد و اين براي من جالب بود زيرا اين مقامها معمولا از نسل كمونيستهاي سابق هستندكه فعلا نسبت به مذهب بقول معروف لا اقتضا هستند.
نكته ديگر ان است كه مردم در هنگام نماز كفشهاي خود را در نمي اوردند و با كفش نماز ميخواندند . ولي ما و برخي از پاكستانيها و تركها كفشهاي خود را در اورديم.
اول با ر كه مكبر مردم را به نيت نماز دعوت كرد سه بار اين كلمه را گفت تا مردم صف بسته و نيت كنند،----ـــ الصـــــــــافان الصــــــافان الصـــافــــان صــــــافــ
يعني مردم به صف حاضر شوند و نيت كنند / نماز دو ركعت بود در ركعت اول پس از حمد سوره انشراح قرائت شد بدون دعاي دست د ر ركعت دوم پس از حمد سوره توحيد قرائت شد پس از سوره توحيد مكبر چهار بار تكبير گفت يعني الله اكبر گفت و ما فكر كرديم كه بايد به ركوع برويم كه اشتباه بود. خلاصه بعد از نماز دو خطبه توسط مفتي با زبان عربي خوانده شد كه هيچ كس از قرقيزها هم نفهميد چي ميگويند . اين خطبه بنظر ميرسيد كه در كتابهاي مذهبي انان باشد و او هم انرا از حفظ ميخواند. مفتي پس از اتمام خطبه ها چند بار تكبير مخصوص روز عيد فطر را خواند و بدينگونه نماز تمام شد . پس از اتمام نماز مردم همديگر را در اغوش گرفته و به همديگر تبريك ميگفتند همچنين بعضي از انان به سمت مفتي حركت كرده و به او دست ميدادند و به او ميگفتند كه نماز و عبادات قبول باشد. ( قرقيزها ميگويند آي تي نيز مبارك بولسون)
يكي از نكات تعجب بر انگيز در اين روز ان است كه بعضي از قرقيزها ـ كه زياد هم نيستند) بنا به عادات دوران قبيلگي خود فكر ميكنند كه چون اين روز ، روز عيد است پس بايستي در ين روز به جشن و پايكوبي پرداخته و مشروب بخورند و بهمين علت است كه بعضي از قرقيزها كه در اين مراسم حاضر بودند دهانشان بوي بد مشروب ميداد.
رضا مياندره
لینک
Jamasp
جستجو در وب