عمر ابن عبد العزيز - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   عمر ابن عبد العزيز   


گويند محمد نامی از سوی عمر ابن عبدالعزيز والی خراسان شد و در انجا سعی بليغ داشت که بر درامد خزانه مسلمين بيفزايد . در همين حال عمر ابن عبدالعزيز به واليان خود دستورالعملی صادر نمود که هر يک از افراد در کشورهاي مفتوحه چنانچه اظهار مسلمانی نمايند و در پشت سر والی نماز بگذارند ا ز پرداخت ماليات معاف است /
والی منصوب طی نامه ای به اين بخشنامه صادره از طرف خليفه اعتراض کرد و احتجاج کرد که اولا در اين صورت افرادی به دروغ و برای فرار از پرداخت جزيه يا ماليات اظهار مسلمانی ميکنند > ثانيا در اثر اين امر خزانه مسلمين خالی خواهد شد و ثالثا با يد شرط ديگر ی گذاشت و ان اينکه افراد تازه مسلمان بايستی خود را ختنه نمایند.
عمر ابن عبدلعزیز در نامه دیگز ی به وی اظهار داشت آیا محمد ( ص ) برای پر کردن خزانه و برداشت ماليات و مختون کردن مردم مبعوث شده است که ما با يد آنها را مجبور به تن دادن اين وضعيت کنيم . محمد برای نجات انسانها آمده است و رحمه للعالمين است
مياندره
لینک

Jamasp
جستجو در وب