ادامه مزارات در قرقيزستان - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   ادامه مزارات در قرقيزستان   
يكي از دوستان در خصوص اينكه بر روي مزار يا قبر سنگ كنند يا بر روي ان اسم و نام خانوادگي را بنويسند سولاتي داشتند البته من نه توان ان را دارم كه به سوالات ايشان پاسخ بگويم و نه انكه در ظرفيت مطالعات بنده است ولي به نظر من فكر ميكنم كه نوشتن يا ماندگار كردن قبرها در هر جا نشان از ان ميدهد كه انسان هنوز بدنبال جاودانگي است و به همين دليل از اينكه روزي از يادها برود و به اصطلاح گمنام شود در هراسند به همين علت بر روي سنگ قبرها نام خود را حك ميكند انسان از انكه روزي فراموش شود ، در هراس است و اين ترس باعث ميشود كه نه به فكر جاودانگي اخروي بل به جاودانگي دنيوي فكر كند
لینک
Jamasp
جستجو در وب