سال نو مسيحی - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   سال نو مسيحی   

يکی ديگر از مسائلی که در خصوص مسيحيت در اين کشور گفته ميشود ان است که در درياچه ايسيک کول که بعدا در امورد ان به تفصيل سخن ميگوييم بر اساس روايات و افسانه هها يک شهر باستانی وجود دارد ايسيق به معنای گرم و کول به معنای درياچه است و ايسيق کول عليرغم انکه دارای آب شيرين بوده ودر منطقه ای قرار دارد که در زمستان درجه هوای ان به ۳۰ يا ۴۰ در جه سانتی گراد زير صفر ميرسد ولی اين درياچه منجمد نمی شود و بهمين خاطر در اين مورد افسانه هائی گفته ميشود
تاکنون گروههای تحسس زيادی در اين خصوص به اين درياچه آمدند تا به راز اين پی ببرند يکی از افسانه ها حاکی از ان است که در اين منطقه قبر يکی از حواريون حضرت عيسی واقع شده است و از کشورهای آلمان و فرانسه نيز هيئتهای باستانشناسی به اين منظور به اين کشور سفر کرده اند.
تا بعد مثل اينکه مطالب ما ته کشيده است
ياريم کنيد.پيشنهاد بدهيد در چه مودر بنويسم
لینک
Jamasp
جستجو در وب