آداب قرقيزهای در سسال نو - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   آداب قرقيزهای در سسال نو   
در خصوص آداب قرقیزها در سال نو مسیحی باید گفت که تا انجا که ما کشف کرديم قرقيزها هيچ آدابی مهمتر از مشروب خوری ندارند انها چند روز مانده به سال نو تا چند روز بعد از ان را با مشروب سپری ميکنند در اين ايام دردست هريک از اين قرقيزها يک بطری وودکا است که ان را به قيمت ۴۰۰ تومان ميخرند و میخورند
قرقيزها بدو علت< فوق العاده مشروب ميخورند يکی بعلت انکه اين عادت از دوران قبيلگی شان به ارث رسيده است و انها بنا به عادات قبيلگی مشروب ميخورند دوم انکه با امدن روسها به سرزمينشان اين عادت درميان انان با ورود انواع مشروبات ديگر بيشتر شده است .
مشروبات مسکر انان که مخصوص اين قوم است عبارتنداز يک مقسم به کسر س : اين مشروب از عصاره گندم گرفته ميشود و در بين انان طرفدار دارد . نوع ديگر ان بازا است که ان هم از عصاره جو است و کمی حالت مست کنندگی دارد يک نوع نوشيدنی ديگر دارند که مسکر نيست و به ان شورو ميگويند که ميتوان انرا در تابستان خورد و خنک شد ان هم از جوانه های گندم است . همچنين انها از شير اسب نيز شراب درست ميکنند . شير اسب وقتی زياد بماند حالت سکر به خود ميگيرد که قرقيزها به ان به اصطلاح چلاب يا شلاب که همان شراب ماست ميگويند
بغير از اين که شرابهای ملی انان است شرابهايی که در دکه ها است به وقور يافت ميشود و اگر در خيابان به کسی که مست است يا در حالت مستی در حال رانندگي است برخورد کرديد تعجب نکنيد . در اين ايام نا امنی و تصادفات رانندگی به اوج خود ميرسد و مردم به اين بهانه تمام ناکردنی ها را انجام ميدهند لازم به ذکر است که مستی علنی در خيابان جرم است و مستوجب عقوبت و قرقيزها چه در حالت شادی مثل اعياد چه ملی چه مذهبی و چه در عزا اين مشروبات را می نوشند. مثل مرغ است که هم در عزا سربريده می شود هم در عروسی
مراسم شب عيد سال نو را مفصلا بعدا عرض ميکنم
لینک
Jamasp
جستجو در وب