زبان تاجيكي - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   زبان تاجيكي   
خصوصيت زبان تاجيكي
يكي از زبانهاي بسيار قديمي در آسياي ميانه زبان تاجيكي است تاجيكان از بازماندگان ايرانيان باستان ساكن آسياي مركزي ياورارود اند كه پيش از تركي شدن منطقه در اينجا ميزيسته اند.
واژه تاجيك به معاني مختلفي عنوان شده است عده اي انرا برگرفته از واژه تازيك و تاژيك ميدانند و عربهاي فارس شده را تازيك يا تاژيك يا تاجيك ميدانند و عده اي ان را برگرفته از واژه طي ميدانند و ميگويند كه انها از قبيله حاتم طائي اند و بهمين دليل انها را تاجيك مينامند . و مشهورتر انكه نام عموم اقوام فارس زبان در مقابل تركها ، تاجيك است.
اما زبان تاجيكي جدا از زبان ايراني نيست گو اينكه يكي از لهجه هاي زبان فارسي است ولي اكثريت تاجيكان از اينكه بگويند تاجيكي يكي از لهجه هاي زبان فارسي ست بشدت استنكاف ميورزند و حتي مدعي اند كه فارسي يكي از لهجه هاي زبان تاجيكي است . اما زبان تاجيكي داراي تفاوتهائي با زبان فارسي ايراني است هم از لحاظ اوائي هم از لحاظ لغات و هم از لحاظ ساختار زبان .
زبان تاجيكي داراي آوااهاي متفاوتي است اين امر در خط الرسم عربي فارسي مشهود نيست ولي در خط لرسم لاتين ( 1928 ) و الفباي سيريليك ( 1940 ) اين تفاوت به وضوح مشهود است .
ازلحاظ واژگان نيز بايد گفت اين زبان دو خصوصيت عمده دارد اول انكه بسياري از واژگان كهن ايراني در اين زبان كاربرد دارد كه شايد ما در كتابها خوانديم و شنيديم مانند نماز بامداد يعني صبح يا پگه يا فردا يا نغز بجاي خوب كلان بجاي بزرگ چايخانه بجاي قهوه خانه درامد و برامد بجاي ورود وخروج و… و خصوصيت دوم ان فراواني كلممات روسي در اين زبان مانند اونيورسته بجاي دانشگاه ، فكولتيته بجاي دانشكده ، استودنت بجاي دانشجو گزتا بجاي روزنامه و…
همچنين بيشتر نامهاي خانوادگي به اوف روسي ختم ميشود و علائم نسبي فارسي نيست .ولي گوهر اصلي زبان تاجيكي زبان فارسي است . در اخر يكي از تاجيكها مورد اعتراض قرار ميگيرد كه چرا هميشه در هنگام گپ زدن از كلمات روسي استفاده ميكني و وي در جواب ميگويد كه من وابشه ( اصلا به روسي) روسي گپ نميزنم.

لینک
Jamasp
جستجو در وب