مراسم سال نو (( پایانی ) - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   مراسم سال نو (( پایانی )   
همانطور که قول داده بودم امروز ميخواهم در اين خصوص بصورت کوتاه و مختصر توضيح دهم . پس از استقلال قرقيزستان و برقراری ازادی نسبی مردم برای اينکه بقول معروف خودشان را تخليه کنند در شب سال نو < در ميدان اصلی شهر گردهم امده و با رقص و پايکوبی منتظر تحويل سال نو يعنی ۱۲ شب ميباشند در ساعات قبل از ان تا نيم ساعت پس از ان مردم در حالت مستی ميرقصند . در سالهای اخير اين مراسم از رنگ و رو افتاده ولی اين مراسم بصورت رسمی نيز اجرا ميشود .
کيفيت ان هم بدينصورت است که با برپائی يک مکان برای اجرای ترانه و تشکيلات ميکروفن و صدا و صوت همه چيز برای اين امر مهيا ميشود. اغلب ترانه های خوانده شده ببصورت غربی است تا حالی در جمع ايجاد کند .پس از ان مردم و دستگاه متولی ان ترقه منفجر ميکنند و در طرف ديگر مردم در کنار عکاسی ها و علی الخصوص افرادی که به شکل بابا نوئل در امده اند ايستاده و عکس ميگيرند.مردم هم اکثرا مست اند همه به يکديگر تبريک ميگويند و با زبان روسی چننين ميشود :اس نووم گودم و طرف در جواب ميگويد اس ناستوپايشم گودم. فرق سال نوی ما و این مردمان ان است که انها درشب مراسم میگیرند و ما در روز مال انها نوشب است و مال ما نوروز/
بنظر بسياری از افراد قر قيزی بيشتر کسانی که به ميدان اصلی شهر یعنی لنين می ايند از روستا نشينان اطراف پايتخت و استانهای ديگر اند که به بيشگگ امدند . اسم لنين را بردم جالب است بگويم که در اين کشور هنوز مجسمه حضرت لنين را به زير نکشيده اند و رئيس جمهور در توجيه ان گفته است که لنين قرقيزها را از شترسواری و بيابانگردی به سوی تمدن سوق داده است و هنوز در میدان اصلی شهر پيکره لنين بر بالای سکوی بزرک ميدان خودنمائی می کند گو اينکه به همه حوادثی که پس از سال ۹۱ و فروپاشی عظيم ترین امپراطوری شوراها پوزخند می زند . در تلويزیون هم نشان می داد که رئيس جمهور در یک مراسم با بعضی از زنان می رقصید . امااخرين مطلب در مورد سال نو انکه در اين شهر همه در ان ساعت مستند و يک تن هشيار نمی بينم حتی در بيمارستانها نيز پرستارها دور هم جمع شده و با خوردن شامپاين و رقص به زعم خود سال نو را جشن می گيرند. واقعا ببين تفاوت ره از کجا تا به کجاست ما که تا ديديم در سر سفره سال نو روز حافظ ديديم و قران .
انشاء الله در بحوث آينده در خصوص سنتهای چادرنشينی سخن خواهیم گفت
تا بعد رحمت
لینک
Jamasp
جستجو در وب