حيوان در ميان قرقيزها ۱ - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   حيوان در ميان قرقيزها ۱   
حيوانات در ميان چادرنشينان آسياي مركزي
قبل از اينكه به اين مبحث بپردازم ميخواهم در خصوص تلفات سال نو در قرقيزستان بگويم امسال ۴ نفر بر اثر افراط گريهادر استانه سال نو و نوشيدن بيش از حد مشروب ۴ نفر جان خود را ازدست دادند و بنظر من اگر در اين شب و روز يك گروه هشيار ميبودند شايد
ميتوانستند دولت را ساقط كنند
اما بحث خودمان
حيوانات اهلي مهمترين موجود در زندگي عشيره اي ميباشد و به همين لحاظ در زندگي انسان هاي اقبل از اهميت زيادي برخوردار بود . چند حيوان در ميان اين قبايل داراي اهميت فراوان بوده است. اين حيوانات عبارتند از اسب ، گوسفند ، بز شتر و گاو. قرقيزها به اين پنچ حيوان پنچ تولوق يا بيش تولوق ميگويند.
از ميان حيوانات اهلي الاغ براي جوامع شهري و كشاورزي مهم است و اهميت چنداني در زندگي عشيره اي ندارد.زيرا زندگي انان از طريق گله داري ميگذرد اين حيوانات براي زندگي يك قرقيز شير پشم چرم گوشت نمد لحاف و دكورهاي متنوع براي يورت شان به ارمفان مي اورد
در روزگاران قديم كالينگ يا مهريه يا شيربهاي زن را حيوان تعيين ميكردند و خون بها يا به تعبير قرقيزي قون نيز حيوان داده ميشد.معمولا يك قرقيز براي اينكه به هم ميرسند براي احوال پرسي به هم ميگويند ـ مال جانين گار امان بي؟ـ يعني مال و گوسفندت در امان اند و خوبند و بعد از ان در جواب ميگويند كه خدا مال - گاو و گوسفند- تو را زياد كند
همچنين وقتي كه دو جوان ازدواج ميكردند بزرگان براي او دعا ميكردند كه - آلدين گردي بلا يا آركانگاردين مال باسين - يعني روزي بيايد كه بچه هاي شما از جلو رويتان بروند و گله گاوتان از پشت سر شما حركت كنند
اسب
اسب بهترين حيوان در نزد اين مردمان است و به واسطه آب و هواي مساعد گله هاي زياد اسب در اينكشور فراوان يافت ميشود
بواسطه اينكه خسته نشويد ادامه در فردا شب


لینک
Jamasp
جستجو در وب