حيوان در فرهنگ عشيره ای قرقيز۲ - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   حيوان در فرهنگ عشيره ای قرقيز۲   
اسب بهترين حيوان در نزد اين مردمان استو بهمين دليل در اين کشور کله های زيادی از اسب وجود دارد . اسبها بخاطر منافع زيادی که داشتند در طول تاريخ اين اقوام باعث و بانی ايجاد امپراطوريهای چادرنشينان شده اند.
قرقيزهای قديمی برای اسب يک حالت مقدس قائل بودند و ميگفتند که انها مثل انسانها دارای روح هستند و ميگفتند که - جانی بار- هستند و بهمين دليل اسبانشان را با چرمهای زيبا و نقره تزيين ميکردند. خورجينهائی که برای اسبان تهيه ميشد زیبا و بادکور بود. برای جهيزيه عروس معمولا خورجين - کورجون در اصطلاح قرقیزی- مزين فراهم می اوردندو دختر را به همراه ان خورجين زيبا به خانه بخت می فرستادند.
انها از شیراسب استفاده زيادی می کنند و از ان قموز تهيه می کنند . برای انکه کره اسب شير مادرش را نخورد پستان ان را باپارچه ای بنام جله می بندندو بدين ترتيب کره نمی تواند همه شير را بمکد.همچنين برای هر گله ماديان يک اسب نر وجود داشت که به ان آی گير می گفتند.
در مواقع کوچ ييلاق قشلاق معمولا رئيس قبيله بر روی اسب افراد را هدايت می کرد و اگر رئيس دارای دو زن بود زن بزرگ در جلوی صف و خود در عقب افراد حرکت می کرد. انها همچنین از چوب زين اسب تهیه میکرند.در مواقع کوچ وقتی از کنار مردم می گذشتند ساکنان برای انها قو مز یا شير اسب و دوغ می اوردند تا علاقه خود را به سلامتی انان ابراز دارند.
شتر
شتر نيز پس از اسب دومين حيوان مورد علاقه انان بودتولد - آق تايلاک - يا بچه شتر سفيد در ميان انان هنوز نشانه تولد فرزند بخصوص تولد پسر است. در اين مواقع زنان معمولا بر روی سر شتر زائو یک چارقد سفيد می بندند و کره به دهان شتر می ماليدند.


لینک
Jamasp
جستجو در وب