از هر دري سخني - *طبرستان(اولین وبلاگ استان گلستان - گرگان )*


   از هر دري سخني   
خواحه عبدالكريم خادم خاص شيخ ابو سعيد ابولخير ميگويد روزي درويشي از من خواسته بود كه از شيخ ابو سعيد خاطره بنويسم . شيخ فهميد و كسي نزد من فرستاد و به من گفت اي عبدلكريم حكايت نويس مباش . چنان باش كه از تو حكايت كنند
لینک
Jamasp
جستجو در وب