درگذشت دکتر گیوی

خوبی تحصیل در دانشگاههای بزرگ در شهرهای بزرگی چون تهران و ... این است که برخی از اساتید دوره دانشجوئی از نخبگان علمی کشور می باشند که یکی از ارکان علم و ادب کشور بشمار آمده و بودن و رفتن آنان در محافل علمی خبرساز است.. .


شنیدم که جناب آقای دکتر گیوی استاد ادبیات فارسی ذوالسانین به رحمت خدا پیوست.... در دوره دانشجوئی درس ادبیات فارسی را با وی گذراندم... روزی که سر کلاس آمد یادم نمی آید که هنگام معرفی خودش متواضعانه گفت چند کتابی هم نوشته است و با لهجه ترکی و رشتی به شوخی گفت هم از باد رشت خورده است و هم از سرمای خلخال و برای اینکه یک شوخی کند گفت همشهری مرحوم صادق خلخالی هست...

یا اینکه روزی به یکی از بچه ها که ریش بسامان و سیاه دوران جوانی داشت رو کرد و گفت می خوام بگم دوست دارم روم نمی شه که ...یه مرتبه همه از خنده ترکیدند....  

 

آری من الفبای چشم و گیسو را --- زلبانی شنیده ام که مپرس

وی در لغت‌نامه دهخدا به پیشنهاد دکتر «معین» و در معیت همکارانی چون دکترجعفر شهیدی و دکتر دبیرسیاقی بیش از ۴۰سال به تتبع پرداخت. 

ادبیات فارسی او را به شعف می‌آورد و به کمک حافظه کم‌مانندش از قرآن و گنجینه انبوهی از شعر شاعرانی چون فردوسی و ملک‌الشعرا شاهد می‌آورد ...... 

 

 

پایان زندگانی هرکس به مرگ اوست.... جز مرد حق که مرگ وی آغاز دفتر است 

/ 1 نظر / 36 بازدید