تناسخ سیاسی صعودی یا نزولی؟؟؟

یکی از اعتقادات مسلمانان رد تناسخ است. تناسخ به معنای حلول روح انسان در فرد و یا شی دیگری بعد از مرگ می باشد. شهرستانی در ملل و نحل قائلین به تناسخ را به پنج دسته تقسیم می کند:

نسوخیه: معتقدند که جان انسان پس از مرگ به بدن انسان دیگری منتقل می شود

مسوخیه: معتقدند که روح انسان پس از مرگ به بدن حیوان منتقل می شود(روح افراد شریف به حیوانات شریف و روح افراد خبیث به حیوانات خبیث منتقل می شود)

فسوخیه: معتقدند که روح انسان پس از مرگ به نباتان منتقل می شود

رسوخیه: معتقدند که روح انسان پس از مرگ به جمادات منتقل می شود

گروهی نیز معتقد به تناسخ صعودی اند نه نزولی یعنی تبدیل جماد به نبات- نبات به حیوان و.... منتقل می شود

اما برخلاف انکار اعتقادی و ایدئولوژیک ، اعتقاد به تناسخ در عرصه سیاسی معمول ، حتی ممدوح و بعضا قابل توصیه هم هست!!!

ولی بنظر ما درصورت پذیرش آن تناسخ سیاسی مطلوب آن است از پائین به بالا باشد نه از بالا به پائین یعنی به صورت صعودی باشد نه نزولی!!

بدین معنا می توان قائلین به تناسخ در عرصه سیاست فعلی را این گونه دسته بندی کرد:

اصولیه: یک اصولگرا بعد از مدتی از حالت رادیکالی به اصولگرای معتدل تبدیل می شود

اصلاحیه: یک اصولگرا بعد از مدتی به اصلاح طلب تبدیل می شود

اصلاذیه: یک اصلاح طلب بعد از مدتی به یک ملی مذهبی تبدیل می شود

مسلاکیه: یک ملی مذهبی بعد از مدتی به یک سکولار غیر مذهبی تبدیل می شود

مسکوطفیه: یک سکولار غیر مذهبی بعد از مدتی به سلطنت طلب و منافق تبدیل می شود

بیایید مکانیزم تناسخ سیاسی را از بالا به پائین عوض کنیم و آن را از پائین به بالا ببریم.  پس مطلوب آن است که سلطنت طلب و منافق تبدیل به سکولار غیر مذهبی- ملی مذهبی به اصلاح طلب- اصلاح طلب به اصولگرا.. تبدیل شود اما

متاسفانه برخی معتقدند که همچنان افراد از قطار نظام پیاده شوند و این تناسخ سیر نزولی خود را با حدت بیشتر ادامه دهد.

/ 0 نظر / 17 بازدید